CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC


Phụ lục 1: Mẫu quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giátải về 0.87 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.87 Mb.
#21398
1   2   3   4   5   6   7

Phụ lục 1: Mẫu quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG......................................

Số: /QĐ-….


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………..., ngày tháng năm 20..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …........................

- Căn cứ………………….

- Căn cứ Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

- Xét đề nghị của ………………….,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường ………………………….

gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá …………theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng …………………………………… và các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu ……………………..


GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng tự đánh giá

(Kèm theo Quyết định số …...ngày… tháng… năm…

của Hiệu trưởng Trường…………)

STT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Nhiệm vụ

1Chủ tịch HĐ

2Phó Chủ tịch HĐ

3Thư ký HĐ

4Uỷ viên HĐ

5Uỷ viên HĐ

6Uỷ viên HĐ

7Uỷ viên HĐ

8Uỷ viên HĐ

9Uỷ viên HĐ

10Uỷ viên HĐ

11Uỷ viên HĐ

(Danh sách gồm có...... người)


Phụ lục 2: Danh sách thành viên Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1
Trưởng đơn vị (bộ phận)

Đảm bảo chất lượngTrưởng Ban thư ký

2


3


4


DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

……………..


……………..Nhóm 2

……………..


……………..Nhóm 3

……………..


……………..……..


Каталог: data -> file -> HOAT%20DONG%20DBCL
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
HOAT%20DONG%20DBCL -> Khoa/Bộ môn cam kết sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đã đăng ký và được phê duyệt theo kế hoạch đề ra với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Trung tâm kt&Đbcl và sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà trường

tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương