C Ông báO/Số 42 + 43/Ngày 20-10-2014 UỶ ban nhân dâNtải về 128.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích128.47 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 42 + 43/Ngày 20-10-2014UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1394/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ

khoa học và công nghệ năm 2015
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 516/TTr-SKHCN, ngày 25/8/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 17 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 (kèm theo danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét chọn, tuyển chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện 17 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND

ngày 23/9/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
STT

Tên đề tài,

dự án KHCN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

dự kiến của đề tài

Hình thức, phương thức tổ chức

thực hiện
A. ĐỀ TÀI:


1

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển ra hoa và cải thiện năng suất, chất lượng Thanh Trà ở tỉnh Vĩnh Long

- Đánh giá thực trạng sản xuất cây Thanh Trà tỉnh Vĩnh Long.

- Đề xuất kỹ thuật điều khiển cho cây Thanh Trà ra hoa vụ nghịch.

- Đề xuất các biện pháp cải thiện năng suất và phẩm chất trái Thanh Trà.


- Xác định được đặc điểm ra đọt, ra hoa, phát triển trái và thời điểm thu hoạch thích hợp của hai giống Thanh Trà “sống chua, chín ngọt” và “sống ngọt, chín ngọt”.

- Xác định được một số yếu tố có liên quan đến sự ra hoa và rụng trái non trên cây Thành Trà.

- Kỹ thuật điều khiển cho cây Thanh Trà ra hoa vụ nghịch.

- Biện pháp cải thiện năng suất và phẩm chất trái Thanh Trà.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.


- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Đại học Cần Thơ; PGS.TS. Trần Văn Hâu.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh.2

Nghiên cứu văn học dân gian tỉnh Vĩnh Long.

- Phân tích và đánh giá thực trạng trữ lượng văn học dân gian tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh chung của các tỉnh Nam Bộ và của cả nước.

- Nghiên cứu toàn diện, đánh giá nội dung và giá trị, phân tích ý nghĩa, diễn biến quá trình của văn học dân gian Vĩnh Long.

- Đề xuất sử dụng những tác phẩm văn học dân gian đặc sắc của tỉnh Vĩnh Long phục vụ du lịch và giáo dục phổ thông.

- Giới thiệu chân dung và đề xuất công nhận các nghệ nhân văn học dân gian ở tỉnh Vĩnh Long.- Báo cáo phân tích và đánh giá thực trạng trữ lượng văn học dân gian tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo nghiên cứu toàn diện, đánh giá nội dung, giá trị, ý nghĩa, diễn biến quá trình của văn học dân gian Vĩnh Long.

- Phương án/hướng sử dụng những tác phẩm văn học dân gian đặc sắc của tỉnh Vĩnh Long, phục vụ du lịch và giáo dục phổ thông.

- Danh sách nghệ nhân văn học dân gian ở tỉnh Vĩnh Long.

- Đĩa CD ghi âm, ghi hình.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.- Đề tài khoa học.

- Tuyển chọn.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo.


3

Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang tươi và chế biến đa dạng sản phẩm từ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long

- Nghiên cứu công nghệ xử lý và bảo quản khoai lang tươi.

- Nghiên cứu công nghệ chế biến đa dạng các sản phẩm từ khoai lang.

- Tập huấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu.


- Quy trình công nghệ xử lý và bảo quản khoai lang tươi.

- Quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ khoai lang (khoai lang chiên giòn, khoai lang chip, mứt khoai lang, bánh phồng tôm khoai lang, bột khoai lang (có thể bổ sung làm bánh mì, bánh bao, chè trôi nước, bánh nướng,…)).

- Quy trình công nghệ chế biến đồ uống từ khoai lang (rượu khoai lang, …).

- Quy trình công nghệ chế biến tinh bột khoai lang.

- Kết quả tập huấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.- Đề tài khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Đại học Cần Thơ; TS. Nhan Minh Trí.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Cty CP Khoai lang Nhật Thành - Bình Tân (có đối ứng kinh phí).
4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng K54 phục vụ công tác huấn luyện quân sự tỉnh Vĩnh Long.

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng K54.

- Tập huấn sử dụng, chuyển giao kết quả.- Thiết bị, phần mềm tập bắn súng K54 đáp ứng yêu cầu công tác huấn luyện quân sự của tỉnh:

+ Cho phép giáo viên theo dõi được đường ngắm của học viên;

+ Ứng dụng công nghệ cao giám sát chuyển động 6 bậc tự do (6DOF) của súng;

+ Tập bắn trên trường bắn ảo với nhiều cự ly bia khác nhau: 10 mét, 20 mét, 30 mét; tập bắn bia ẩn hiện, bắn đêm trên trường bắn ảo; tập bắn bia thu nhỏ, tập bắn ngoài thực địa.

- Hồ sơ thiết kế. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Kết quả tập huấn và chuyển giao kết quả. Tài liệu tập huấn.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.


- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Viện CNTT - Bộ Quốc phòng; ThS. Lê Ngọc Bảo.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long.
5

Đánh giá công bằng trong chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng tại tỉnh Vĩnh Long.


- Xác định những khác biệt và so sánh các chỉ số quyết định sức khoẻ (Môi trường vật chất và cơ sở hạ tầng, Phát triển xã hội và con người, Kinh tế và Quản trị công) giữa 8 huyện/thị/thành phố của tỉnh Vĩnh Long.

- Xác định những bấp cập, ưu tiên và đề xuất các biện pháp can thiệp.

- Đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ ở tỉnh Vĩnh Long.

- Tập huấn và chuyển giao kết quả.- Báo cáo “Đánh giá công bằng chăm sóc sức khoẻ và công cụ đáp ứng tại tỉnh Vĩnh Long ” (có bảng ma trận, bảng theo dõi và các giải pháp đáp ứng, ...) đáp ứng mục tiêu đề tài.

- Giải pháp chính sách đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ ở tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo kết quả tập huấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các cơ quan liên quan: UBND tỉnh/huyện/thị/thành phố, Sở Y tế tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 8 huyện/thị/thành phố.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.- Đề tài khoa học .

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM; GS.TS. Lê Hoàng Ninh.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Y tế Vĩnh Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
6

Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin địa lý phù hợp với điều kiện thực tế của các sở, ngành và huyện/thị/thành phố,… đáp ứng công tác quản lý kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh.


- Báo cáo giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển GIS cho tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

- Báo cáo mô hình Trung tâm ứng dụng GIS và các giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh phù hợp với chương trình MGIS.

- Danh mục các dự án GIS trọng điểm (đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện và khái toán kinh phí).

- Quy trình chia sẻ dữ liệu và giải pháp cập nhật dữ liệu GIS nền và dùng chung, tích hợp với ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phục vụ công tác quản lý.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.


- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Vĩnh Long.

- Đơn vị phối hợp chính: Khu công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia TP.HCM

(có đối ứng kinh phí từ Dự án MGIS).


7

Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long.


- Đánh giá thực trạng về trình độ công nghệ, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Vĩnh Long.

- Đề xuất các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long.- Báo cáo đánh giá thực trạng bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Vĩnh Long.

- Các cơ chế, giải pháp khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.


- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM).

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Công thương, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh Long
8

Giải pháp đa dạng hoá sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.


- Đánh giá thực trạng sinh kế và khả năng phát triển đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng tại khu vực sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

- Đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế (mô hình sản xuất, dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm,…), góp phần tăng thu nhập và ổn định đời sống cộng đồng tại khu vực sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Tập huấn nâng cao khả năng đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng tham gia ngành nghể sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.


- Báo cáo đánh giá thực trạng sinh kế và khả năng phát triển sinh kế cho cộng đồng tại khu vực sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

- Các giải pháp phát triển sinh kế (mô hình sản xuất, dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm,…), góp phần tăng thu nhập và ổn định đời sống cộng đồng tại khu vực sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả tập huấn nâng cao khả năng đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng tham gia ngành nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Đại học Cửu Long; TS. Lê Phú Quới.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương; UBND huyện Long Hồ, Mang Thít.
9

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long.

- Đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu lao động và giải quyết việc làm.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lao động và thu nhập của tỉnh.- Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu lao động và giải quyết việc làm.

- Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài đáp ứng mục tiêu.
- Đề tài khoa học.

- Tuyển chọn.

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


10

Hiện trạng nền và giải pháp bảo vệ sức khoẻ môi trường tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030.

- Đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường, các hoạt động phòng chống bệnh tật tại cộng đồng dân cư, các trường phổ thông trong tỉnh.

- Đề xuất giải pháp bảo vệ sức khoẻ môi trường tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.- Báo cáo và bộ dữ liệu về thực trạng vệ sinh môi trường và các nguy cơ sức khoẻ tại cộng đồng dân cư và trường phổ thông trong tỉnh.

- Báo cáo về phòng, chống bệnh tật của cộng đồng dân cư và trường phổ thông

- Báo cáo và bộ dữ liệu đánh giá chương trình phòng, chống bệnh tật và đề xuất cải thiện

- Kế hoạch hành động bảo vệ sức khoẻ môi trường tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài đáp ứng mục tiêu.


- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM).

- Đơn vị phối hợp và ứng dụng kết quả: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.11

Đề xuất mô hình vườn dược liệu ở các vườn cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long.

- Xác định thực trạng, tiềm năng phát triển vườn dược liệu ở các vườn cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long.

- Đề xuất mô hình và giải pháp phát triển vườn dược liệu ở các vườn cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long.- Báo cáo thực trạng, tiềm năng phát triển vườn dược liệu ở các vườn cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long.

- Mô hình và giải pháp phát triển vườn dược liệu ở các vườn cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.


- Đề tài khoa học.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM).

- Đơn vị phối hợp chính và ứng dụng kết quả: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Đông y tỉnh.


B. DỰ ÁN ỨNG DỤNG: 06


12

Nhân rộng mô hình sản xuất nhanh chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium ở quy mô nông hộ và ứng dụng nấm ký sinh Metarhizium trong phòng trừ rầy nâu hại lúa và một số sâu hại rau màu tại tỉnh Vĩnh Long.

- Hỗ trợ 18 mô hình sản xuất nhanh chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium ở cấp nông hộ.

- Xây dựng 8 mô hình ứng dụng nấm ký sinh Metarhizium phòng trừ rầy nâu hại lúa tại 07 huyện thị của tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích 320 ha và 3 mô hình ứng dụng nấm ký sinh Metarhizium trong phòng trừ sâu hại trên rau màu với tổng diện tích là 6 ha.

- Đánh giá kết quả mô hình, đề xuất giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình ứng dụng.


- 18 mô hình nông hộ tự sản xuất nhanh chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium và 11 mô hình ứng dụng chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium phòng trừ rầy nâu hại lúa và một số loại sâu hại rau màu trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

- Giải pháp duy trì, nhân rộng và phổ biến mô hình trong tỉnh.

- Sách chuyển giao kỹ thuật.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả dự án.- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

+ Dự kiến giao chủ trì:

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, TS. Huỳnh Kim Định.

- Địa chỉ ứng dụng: cánh đồng mẫu lớn, các hộ nông dân trong tỉnh (có đối ứng kinh phí).


13

Chuyển giao, ứng dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long.

- Chuyển giao, ứng dụng bộ công cụ (bộ tiêu chí, bộ chỉ số, phương pháp) đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long.

- Đề xuất giải pháp duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long.
- Báo cáo kết quả ứng dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long.

- Giải pháp duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long (giải pháp chung cho tỉnh và giải pháp riêng cho từng bệnh viện).

- Tài liệu hướng dẫn áp dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế cụ thể cho từng bệnh viện.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả dự án.- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

+ Dự kiến giao chủ trì:

Liên hiệp khoa học, kinh tế - đô thị Nam Bộ .

- Đơn vị phối hợp và ứng dụng kết quả: Sở Y tế, các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long (có cam kết thực hiện và đối ứng kinh phí).


14

Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước (aw) thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long.

- Nghiên cứu ứng dụng quy trình chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cá lóc nuôi (khô cá lóc, chà bông cá lóc và chả cá lóc) đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức ứng dụng thực tế quy trình tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh (hộ dân/tổ hợp tác/HTX/doanh nghiệp).

- Đề xuất giải pháp duy trì và phát triển.


- Quy trình kỹ thuật chế biến và bảo quản 03 sản phẩm: Khô cá lóc, chà bông cá lóc và chả cá lóc.

- 03 sản phẩm khô cá lóc, chà bông cá lóc và chả cá lóc đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn QCVN 8-3: 2012/BYT (Thông tư 05/TT-BYT ngày 01/3/2012).

- Báo cáo kết quả ứng dụng thực tế tại cơ sở.

- Giải pháp duy trì và phát triển.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả dự án.


- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

+ Dự kiến giao chủ trì: Đại học Cần Thơ, PGs.Ts. Nguyễn Văn Mười.

- Địa chỉ ứng dụng: Hộ dân/THT/ HTX/doanh nghiệp trong tỉnh (có đối ứng kinh phí).15

Ứng dụng cọc bê tông cốt thép (BTCT) diện tích nhỏ trong xây dựng các công trình nhà ở dân dụng từ 1 đến 3 tầng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

- Chế tạo thiết bị ép cọc có thể tháo, lắp các bộ phận dễ dàng, có thể cơ động di chuyển trong phạm vi mặt bằng chật hẹp để ép cọc BTCT tiết diện nhỏ 15x15 (cm2) có chiều dài đến 4m.

- Tổ chức ứng dụng thực tế sử dụng cọc bê tông cốt thép (BTCT) diện tích nhỏ thí điểm trong xây dựng một số công trình nhà ở dân dụng từ 1 đến 3 tầng tại thành phố Vĩnh Long.

- Đánh giá tổng hợp kết quả ứng dụng (kỹ thuật, kinh tế, môi trường).

- Đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng.- Máy ép cọc mini có thể tháo, lắp các bộ phận dễ dàng để có thể cơ động di chuyển trong phạm vi mặt bằng chật hẹp.

- Cọc BTCT tiết diện nhỏ ứng dụng cho công trình nhà ở dân dụng thấp tầng (từ 1 đến 3 tầng), với giá thành xây dựng hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng của công trình.

- Báo cáo đánh giá tổng hợp kết quả ứng dụng thí điểm thực tế (kỹ thuật, kinh tế, môi trường).

- Giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả dự án.


- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: ĐH Xây dựng Miền Tây.

- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Sở xây dựng.

- Địa chỉ ứng dụng: Hộ dân ở tỉnh Vĩnh Long (có đối ứng kinh phí).


16

Ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời (NLMT) trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long.

- Lựa chọn công nghệ, thiết kế và xây dựng một số mô hình ứng dụng thiết bị sấy nông sản bằng NLMT (theo kiểu kết hợp: Bức xạ mặt trời và đối lưu cưỡng bức) quy mô hộ gia đình/THT/ HTX.

- Tập huấn kỹ năng áp dụng các thiết bị sấy nông sản vào quá trình sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu thực tế của bà con nông dân;

- Đề xuất giải pháp phổ biến và nhân rộng mô hình ứng dụng thiết bị sấy nông sản bằng NLMT trên địa bàn tỉnh.


- Các mô hình thí điểm và báo cáo kết quả thí điểm ứng dụng thiết bị sấy nông sản bằng NLMT quy mô hộ gia đình/THT/HTX tại Vĩnh Long.

- Cẩm nang hướng dẫn thiết lập và vận hành thiết bị;

- Kết quả tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và bà con nông dân;

- Giải pháp phổ biến và nhân rộng mô hình.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả dự án.


- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM; ThS. Huỳnh Kim Tước.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Vĩnh Long.

- Địa chỉ ứng dụng: Hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX,.. (có đối ứng kinh phí).


17

Ứng dụng công nghệ ozon để xử lý mùi hôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long.

- Lựa chọn quy trình công nghệ ứng dụng ozon thích hợp để xử lý có hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long.

- Ứng dụng thí điểm một số mô hình sử dụng công nghệ ozon xử lý hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Đánh giá tổng hợp kết quả thí điểm (kỹ thuật, kinh tế, môi trường).

- Đề xuất giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng.- Các mô hình thí điểm và báo cáo đánh giá tổng hợp (kỹ thuật, kinh tế, môi trường) kết quả thí điểm sử dụng công nghệ ozon xử lý hiệu quả mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Các quy trình công nghệ xử lý mùi hôi và phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm ở tỉnh Vĩnh Long.

- Giải pháp cải tiến và ứng dụng mở rộng.

- Sổ tay hướng dẫn về giảm thiểu mùi hôi và phòng chống dịch bệnh cho các trại chăn nuôi gia súc/gia cầm tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả dự án.


- Dự án ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xét chọn.

Dự kiến giao chủ trì: PGS.TS. Phùng Chí Sỹ ; Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC).

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường.- Địa chỉ ứng dụng: Các cơ sở/trại chăn nuôi ở tỉnh Vĩnh Long (cần có cam kết trách nhiệm thực hiện và đối ứng kinh phí).

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương