10 tcn 223-95 Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 223-95 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng khoai langtải về 80.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích80.66 Kb.
#15704

10 TCN 223-95

Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 223-95Qui ph¹m kh¶o nghiÖm

gièng khoai lang

1. Qui ®Þnh chung

  1. Qui ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng khoai lang míi cã triÓn väng ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ nhËp néi.

  2. C¬ quan vµ c¸ nh©n cã gièng khoai lang míi cÇn kh¶o nghiÖm vµ c¸c c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng:

"Qui ®Þnh kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng c©y trång n«ng nghiÖp sè 257/NN-CSQL-Q§ ngµy 26/8/1972 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm"
2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm

2.1- C¸c b­íc kh¶o nghiÖm:

   1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: TiÕn hµnh tõ 3 vô trong ®ã cã 2 vô trïng tªn.

   2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: TiÕn hµnh Ýt nhÊt 2 vô ®èi víi c¸c gièng khoai lang cã triÓn väng nhÊt ®· qua kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt lµ 1 vô.

2.2- Bè trÝ thÝ nghiÖm:

2.2.1 Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n:

- C¸c gièng kh¶o nghiÖm ®­îc ph©n nhãm theo thêi gian sinh tr­ëng vµ theo vô (xu©n, ®«ng)

- Kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh 3 lÇn nh¾c l¹i.

- DiÖn tÝch « kh¶o nghiÖm 10-15m2 (tuú thuéc chiÒu réng luèng), mçi « trång 2 luèng, xung quanh ruéng kh¶o nghiÖm cã Ýt nhÊt mét luèng b¶o vÖ.

- Gièng göi kh¶o nghiÖm: c¬ quan vµ c¸ nh©n ®¨ng ký kh¶o nghiÖm ph¶i göi gièng tr­íc thêi vô 4 th¸ng ®Ó nh©n gièng tËp trung theo mét qui tr×nh thèng nhÊt nh»m ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu vÒ chÊt l­îng cña c¸c gièng kh¶o nghiÖm.

- Gièng ®èi chøng: gièng ®èi chøng lµ gièng ®· ®­îc c«ng nhËn gièng quèc gia hoÆc gièng ®Þa ph­¬ng tèt ®ang ®­îc trång phæ biÕn ®· qua phôc tr¸ng vµ cã thêi gian sinh tr­ëng t­¬ng ®­¬ng víi c¸c gièng kh¶o nghiÖm.

- Kü thuËt gieo trång:


 • §Êt cµy bõa kü, ®¸nh luèng ®¬n réng 1,1m - 1,2m (vïng ®ång b»ng vµ trung du B¾c bé) hoÆc 1,3m - 1,4m (vïng cã tËp qu¸n lªn luèng to vµ cao). Bãn ph©n lãt vµo gi÷a luèng råi lªn luèng cao 30-40cm vµ ®¸nh r·nh gi÷a luèng ®Ó trång.

 • C¾t d©y, mËt ®é vµ ph­¬ng ph¸p trång: C¾t d©y ph¼ng däc luèng 5 d©y/1m ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é trång 4,2-4,5 v¹n d©y/ha (vïng ®ång b»ng vµ trung du B¾c bé); 3,6 -3,8 v¹n d©y/ha (vïng cã tËp qu¸n lªn luèng to) råi lÊp ®Êt s©u 3-4cm ®Ó chõa ®Çu ngän 4-5cm, Ên chÆt cæ d©y khi lÊp ®Êt.

 • Ph©n bãn: Bãn lãt 6-8 T ph©n chuång/ha

Ph©n v« c¬: theo tû lÖ NPK nh­ sau: 40 : 20 : 60 hoÆc 60 : 30 : 90

 • C¸ch bãn:

Bãn lãt toµn bé ph©n chuång + 100% l©n + 1/3 ®¹m + 1/2 Kali

Thóc lÇn 1: 20 - 25 ngµy sau trång bãn sè N cßn l¹i kÕt hîp lµm cá vµ vun nhÑ.

Thóc lÇn 2: 40 - 50 ngµy sau trång cµy x¶ luèng bãn sè Kali cßn l¹i vµ vun cao.


 • T­íi n­íc: B¶o ®¶m ®é Èm ®Êt 65-75% trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y, ®Æc biÖt vµo c¸c thêi kú h×nh thµnh vµ ph×nh to cña cñ.

 • Phßng trõ s©u bÖnh: Bä hµ lµ lo¹i s©u ph¸ ho¹i chÝnh, phßng trõ b»ng biÖn ph¸p kü thuËt tæng hîp, vun luèng cao, gi÷ Èm. Khi cã dÞch th× phun thuèc theo h­íng dÉn cña ngµnh b¶o vÖ thùc vËt.

2.2.2 Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

C¸c gièng triÓn väng sau khi ®· kh¶o nghiÖm c¬ b¶n 1 vô sÏ ®­îc ®­a vµo kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn hé n«ng d©n. Mçi gièng trång tèi thiÓu 400-500m2 ®èi chøng lµ gièng ®Þa ph­¬ng.

Kü thuËt trång trät ¸p dông theo qui tr×nh kü thuËt tiªn tiÕn ë ®Þa ph­¬ng.
3. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu theo dâi

3.1 Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n:

3.1.1 ChØ tiªu sinh tr­ëng

- Sè ngµy tõ trång ®Õn bÐn rÔ håi xanh.

- Sè ngµy tõ trång ®Õn b¾t ®Çu h×nh thµnh cñ

- Sè ngµy tõ trång ®Õn khi d©y l¸ phñ kÝn luèng

- Thêi gian sinh tr­ëng (tõ trång ®Õn thu ho¹ch)

- §¸nh gi¸ sinh tr­ëng th©n l¸ trªn ®ång ruéng


 • Quan s¸t sinh tr­ëng th©n l¸ ë 3 thêi kú: ph©n cµnh, phñ kÝn luèng tr­íc thu ho¹ch. Cho ®iÓm theo thang ®iÓm 5 bËc (phô lôc biÓu 2)

 • Quan s¸t sinh tr­ëng cña cñ vµo thêi kú h×nh thµnh vµ ph×nh to cña cñ (30 ngµy, 60 ngµy sau trång) vµ tr­íc khi thu ho¹ch (bíi nhÑ gèc, quan s¸t råi lÊp l¹i). Cho ®iÓm theo thang ®iÓm 5 bËc nh­ ë biÓu 2.

3.1.3 YÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt:

- Sè c©y thu ho¹ch/«

- Khèi l­îng d©y l¸/«

- Khèi l­îng cñ/«

- Sè cñ to/« (®­êng kÝnh chç lín nhÊt > 3cm vµ cã khèi l­îng > 250 gam)

- Sè cñ nhá/« (®­êng kÝnh chç lín nhÊt < 3cm vµ cã khèi l­îng < 250 gam)

- N¨ng suÊt cñ T/ha, n¨ng suÊt d©y l¸ T/ha. Tr­íc khi thu ho¹ch mçi c«ng thøc lÊy 5 d©y trªn cïng mét lÇn nh¾c ®o ®Õm c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt ghi vµo biÓu 3 phÇn phô lôc.

- Sè cñ/1 gèc

- Khèi l­îng cñ/gèc

- Khèi l­îng d©y l¸/gèc

3.1.4 ChØ tiªu phÈm chÊt:

Khèi l­îng chÊt kh« tuyÖt ®èi

Hµm l­îng chÊt kh« (%) = x 100

Khèi l­îng t­¬i

- Hµm l­îng tinh bét (% chÊt kh«)

- Hµm l­îng ®­êng tæng sè (% chÊt kh«)

- KhÈu vÞ luéc (sau thu ho¹ch 7-10 ngµy luéc ¨n thö cho ®iÓm theo thang ®iÓm 5 bËc) (biÓu 4)

3.1.5 Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh

- S©u ®ôc d©y: tû lÖ bÞ s©u ®ôc d©y (% c©y bÞ h¹i/tæng sè c©y theo dâi)

- Bä hµ: Tû lÖ bÞ h¹i bªn ngoµi (% sè cñ bÞ h¹i/tæng sè cñ quan s¸t)

- BÖnh xo¨n l¸: tû lÖ c©y bÞ bÖnh (% c©y bÞ bÖnh/tæng sè c©y quan s¸t)

- BÖnh thèi ®en: tû lÖ c©y bÞ bÖnh (% sè d©y hay cñ bÞ bÖnh/tæng sè c©y quan s¸t)

3.1.6 Kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn

Dùa vµo t×nh h×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y trong ®iÒu kiÖn bÊt thuËn ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chèng chÞu h¹n, óng, rÐt theo thang ®iÓm 5 bËc (phô lôc biÓu 6)

3.2 Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt

- Thêi gian sinh tr­ëng: nhËn xÐt sinh tr­ëng ph¸t triÓn ng¾n, trung b×nh, dµi (Vô Xu©n: ng¾n < 105 ngµy, trung b×nh 105-120 ngµy, dµi > 120 ngµy. Vô §«ng: ng¾n < 90 ngµy, trung b×nh 90-110 ngµy, dµi > 110 ngµy).

- Sinh tr­ëng d©y l¸: ®¸nh gi¸ vµo giai ®o¹n phñ luèng 60 ngµy sau trång ®Ó ph©n thµnh 3 lo¹i tèt, trung b×nh, xÊu.

- C©n khèi l­îng cñ trªn diÖn tÝch trång thö tÝnh n¨ng suÊt/ha.

- PhÈm chÊt: sau khi thu ho¹ch 7-10 ngµy luéc nÕm thö ®Ó ph©n thµnh 3 lo¹i: ngon, trung b×nh, kÐm.

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tæng thÓ ­u nh­îc ®iÓm cña tõng gièng vµ ph©n lo¹i: tèt, xÊu, b×nh th­êng (ghi vµo mÉu b¸o c¸o kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt).3.3 Thèng kª vµ xö lý sè liÖu:

TÊt c¶ c¸c sè liÖu theo dâi ë c¸c ®Þa ®iÓm ph¶i göi vÒ Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång TW ®Ó tæng kÕt vµ b¸o c¸o cuèi vô sau khi thu ho¹ch 1 th¸ng (cã mÉu kÌm theo).3.4 C«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm

C¬ quan chñ tr× kh¶o nghiÖm tËp hîp kÕt qu¶ cña c¸c ®iÓm trong mµng l­íi, tæng kÕt viÕt b¸o c¸o chung vµ göi kÕt qu¶ cho c¬ së kh¶o nghiÖm sau hµng vô vµ sau mçi chu kú kh¶o nghiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc Héi ®ång gièng cña Bé.

Phô lôc

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng khoai lang

Vô: ........................... N¨m...............

 1. §iÓm kh¶o nghiÖm

 2. Ngµy trång

 3. C¬ quan qu¶n lý

 4. C¸n bé thùc hiÖn

 5. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai: Sè liÖu ph©n tÝch ®Êt (nÕu cã)

 6. C©y trång tr­íc

 7. Ph©n bãn

 8. T­íi n­íc

 9. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt kh¸c

 10. Sè liÖu khÝ t­îng cña vô kh¶o nghiÖm (nÕu cã)

 11. Sè gièng tham gia kh¶o nghiÖm

 12. DiÖn tÝch « kh¶o nghiÖm

 13. KiÓu bè trÝ thÝ nghiÖm va sè lÇn nh¾c l¹i

 14. Ngµy thu ho¹ch

 15. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm, nhËn xÐt tõng gièng

 16. C¸c sè liÖu theo dâi ghi vµo c¸c b¶ng phô lôc kÌm theo.Ngµy th¸ng n¨m

®¬n vÞ qu¶n lý C¸n bé thùc hiÖn


BiÓu 1: TÝnh tr¹ng thùc vËt häc


Tªn gièng

D¹ng th©n (®øng, b¸n ®øng, bß)

Mµu s¾c th©n

Mµu ngän l¸

Mµu l¸ thø 5 tõ trªn xuèng

H×nh d¹ng phiÕn l¸


Mµu vá cñ


Mµu thÞt cñ

Chia thuú n«ng

Chia thuú s©u

Kh«ng chia thÊyBiÓu 2: §¸nh gi¸ sinh tr­ëng th©n, l¸ vµ cñ (®iÓm 1-5)

(1- rÊt tèt; 2- tèt; 3- trung b×nh; 4- kÐm; 5- rÊt kÐm)


Gièng

Giai ®o¹n ph©n cµnh cÊp 1

Phñ kÝn luèng

Tr­íc thu ho¹ch

Th©n l¸Th©n l¸Th©n l¸
BiÓu 3: YÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt


Gièng

Sè c©y thu ho¹ch/«

P d©y l¸/«

P cñ kg/«

% cñ th­¬ng phÈm

N¨ng suÊt T/ha

N¨ng suÊt chÊt kh« (T/ha)
LÇn 1

2

3

LÇn 1

2

3

LÇn 1

2

3

Th©n l¸


BiÓu 4: PhÈm chÊt cñ


Gièng

Hµm l­îng chÊt kh« (%)

Hµm l­îng tinh bét (% P kh«)

§­êng TS (% P kh«)

ChÊt l­îng cñ khi luéc

Nh·o

Ngät

Nh¹t

BiÓu 5: Møc ®é s©u bÖnh h¹i chÝnh


Gièng

S©u ®ôc d©y (% c©y bÞ h¹i)

Bä hµ (% bÞ h¹i bªn ngoµi)

BÖnh xo¨n l¸ (% c©y bÞ bÖnh)

BÖnh thèi ®en (% c©y bÞ bÖnh)
BiÓu 6: Kh¶ n¨ng thÝch øng víi ngo¹i c¶nh bÊt thuËn (®iÓm 1-5)


Gièng

H¹n

óng

Gi¸ rÐt

Thêi ®iÓm ®¸nh gi¸

§iÓm

Thêi ®iÓm ®¸nh gi¸

§iÓm

Thêi ®iÓm ®¸nh gi¸

§iÓmB¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt

(§iÒn vµo chç trèng nh÷ng tõ phï hîp) 1. HTX, X·, HuyÖn, TØnh

 2. Sè gièng kh¶o nghiÖm

 3. DiÖn tÝch trång kh¶o nghiÖm

 4. §Æc ®iÓm ®Êt trång (tèt, xÊu, trung b×nh vµ c©y trång vô tr­íc)

 5. S¬ l­îc qui tr×nh kü thuËt (ph©n bãn, t­íi n­íc)

 6. Ngµy trång, ngµy thu ho¹ch

 7. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung ®èi víi tõng gièng theo b¶ng d­íi
Tªn gièng

Thêi gian ST

(dµi, ng¾n, TB)Sinh tr­ëng th©n l¸

(tèt, xÊu, TB)N¨ng suÊt cñ T/ha

PhÈm chÊt cñ khi luéc

(ngon, kh«ng ngon)§¸nh gi¸ chung

(tèt, xÊu, TB)
 1. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:


Ngµy th¸ng n¨m

®¬n vÞ qu¶n lý C¸n bé thùc hiÖntải về 80.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương