Bch đOÀn tỉnh thái nguyên số: 43- hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minhtải về 55.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích55.95 Kb.

BCH ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

----------

Số: 43- HD/TĐTN-TG


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 02 năm 2014HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

ơ

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của năm 2014 trong các cấp bộ Đoàn như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014.

3. Công tác tuyên truyền cần được triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2014 bảo đảm thiết thực, an toàn tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn, sự kiện tổ chức kỷ niệm quy mô cấp quốc gia

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014); 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

- Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

- Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014).

(Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có hướng dẫn riêng trên cơ sở Hướng dẫn và Đề cương truyên truyền của Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

2. Các sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp ngành, cấp tỉnh, thành phố

2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác.b. Tổ chức các hoạt động

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Các cấp bộ Đoàn tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “Giữ vững ý chí chiến đấu” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2.2. Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)

a. Nội dung tuyên truyền

- Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

- Kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.b. Tổ chức các hoạt động: (Có hướng dẫn riêng trên cơ sở định hướng của Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

2.3. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014)

(Thực hiện theo Hướng dẫn số 28-HD/TNTN, ngày 3/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng)

3. Tuyên truyền kỷ niệm ở quy mô năm lẻ các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của tỉnh trong năm 2014 (số năm kỷ niệm của sự kiện không có chữ số cuối cùng là 0)

3.1. Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2014) và đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ (Thực hiện theo Hướng dẫn số 38-HD/TĐTN-TG, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn)

3.2. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2014) (Có kế hoạch hướng dẫn riêng)

3.3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tôn vinh những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, những người có công với làng xóm, quê hương và đất nước.b. Tổ chức các hoạt động

- Tổ chức các hoạt động về nguồn; các địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn có điều kiện tổ chức cho ĐVTN tham gia hành trình về nguồn dự lễ hội quốc gia tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Tại các địa phương có đền thờ Vua Hùng thì tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia vệ sinh khuôn viên và dâng hương tại khu di tích.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, ĐVTN hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hội nhập và phát triển.3.4. Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)

a. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Thành tựu của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bài học về phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào công cuộc đổi mới đất nước.

- Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

b. Tổ chức các hoạt động

- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử đã tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ trao đổi với thanh niên về ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Mùa xuân năm 1975.

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm lại các địa danh lịch sử, khu căn cứ cách mạng; các hoạt động tình nguyện của thanh niên chia sẻ khó khăn với vùng sâu, vùng xa; thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách.

- Tổ chức các hình thức gặp gỡ điển hình tiên tiến, gương tuổi trẻ sáng tạo trong học tập, lao động và chiến đấu có năm sinh từ năm 1975 trở lại đây.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

3.5. Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2014) (Có kế hoạch hướng dẫn riêng)

3.6. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm lợi dụng, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên các văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.b. Tổ chức các hoạt động

- Đẩy mạnh triển khai trong các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, diễn đàn, tọa đàm về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xem, trao đổi, thuyết trình các bộ phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham quan các di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Bác; tham quan các bảo tàng, khu di tích quốc gia đặc biệt ATK (Định Hoá), quần thể khu di tích Lăng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh và các kỷ vật về Người.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên.

- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tùy điều kiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử của Đoàn.3.7. Tuyên truyền Năm Thanh niên tình nguyện 2014; kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sỹ; 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi hiểu rõ chủ đề và phương châm hành động, các nội dung hoạt động của Năm Thanh niên tình nguyện 2014 và phương châm hành động của tuổi trẻ; các công trình, phần việc thanh niên gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; cách mạng Tháng Tám, quốc khánh 2/9.

- Tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, của tư tưởng Hồ Chí Minh và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

- Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b. Tổ chức các hoạt động

- Tổ chức tham quan các di tích cách mạng, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao có chủ đề ca ngợi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

- Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ...

- Cụ thể hóa chương trình công tác Năm Thanh niên tình nguyện, triển khai đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm.3.8. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1939 - 28/7/2014)

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam.

- Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới nằm trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên trong công nhân, viên chức, lao động; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.3.9. Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2014) (Có kế hoạch hướng dẫn riêng)

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2014) và 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

5. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

6. Tuổi trẻ Thái Nguyên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

7. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)!

8. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2014)!

9. Nhiệt liệt chào mừng 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2014)!

10. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)!

11. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

11. Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2014)!

12. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1954 - 22/12/2014)!

14. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng cộng sản Việt Nam!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

18. Tuổi trẻ Thái Nguyên quyết tâm cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI!

19. Thanh niên Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019!

20. Tuổi trẻ Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên tình nguyện 2014!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014 triển khai trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, hướng dẫn và nắm bắt công tác triển khai tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014 trong các cấp bộ Đoàn.

- Căn cứ các hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể trong triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014.2. Các huyện Đoàn, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, căn cứ những ngày lễ kỷ niệm của địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014 phù hợp với địa phương, đơn vị gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

- Căn cứ tính chất, ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm, các cấp bộ Đoàn quan tâm tổ chức phát động các đợt thi đua trong đoàn viên, thanh thiếu nhi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và địa phương, đơn vị; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình công tác Năm Thanh niên tình nguyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

Ngoài các nội dung, định hướng nêu trên, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần chỉ đạo các cơ sở Đoàn căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của các cấp uỷ để triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của địa phương, đơn vị đạt hiệu quả./.Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- Văn phòng, Ban Tuyên giáo,

Ban Quốc tế, Ban Kiểm tra TWĐ; (Báo cáo)

- Văn phòng, Ban Tuyên giáo,

Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thường trực, các Ban Tỉnh Đoàn (email);

- Các H, T, T Đoàn & Đoàn trực thuộc (t/h);

- Lưu: VP, Ban TG, Website.


TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ(Đã ký)
Lê Ngọc Linh

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương