Ban chỉ ĐẠo phong tràO “TDĐkxdđsvh”tải về 68.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích68.64 Kb.UBND XÃ (THỊ TRẤN)............

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-BCĐ

Hữu Lũng, ngày tháng 11 năm 2015


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg

ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-BCĐ ngày /11/2015 của Ban Chỉ đạo huyện)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Nêu các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội tác động trực tiếp tới việc triển khai thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Nêu những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng, công tác ban hành văn bản, số lượng văn bản đã ban hành trong thời gian qua.2. Công tác triển khai thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trên các nội dung sau

- Công tác ban hành văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể.

- Công tác tổ chức thực hiện, công tác phối hợp triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể.

- Công tác tuyên truyền, vận động trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Việc xây dựng, phát hiện các mô hình, nhân tố mới, các chuẩn mực mới.

- Công tác biểu dương, khen thưởng và xử lý các sai phạm.

- Công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động, lựa chọn lực lượng làm nòng cốt trong việc triển khai cuộc vận động và trong từng nội dung cụ thể.

- Kết quả đạt được: Những mặt được, chưa được và nguyên nhân (có số liệu minh họa).3. Kết quả cụ thể

Đánh giá cụ thể những kết quả được thể hiện trên những nội dung sau:

- Những chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân;

- Những chuyển biến về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của các Ban, Bộ, ngành về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt chú trọng việc xóa bỏ các thủ tục, thủ tục rườm rà, lạc hậu và việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Những mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- Tổng số các cặp vợ chồng đến đăng ký kết hôn tại xã, thị trấn; tỷ lệ đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới; tỷ lệ đám cưới không thực hiện theo nếp sống văn hóa mới.

- Tổng số hộ gia đình đến khai tử tại xã, thị trấn; tỷ lệ đám ma thực hiện theo nếp sống văn hóa mới; tỷ lệ đám ma không thực hiện theo nếp sống văn hóa mới.

- Tổng số lễ hội trên địa bàn.4. Đánh giá chung

- Cần đánh giá nghiêm túc những mặt làm được những mặt không làm được và những tác động của thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Cần chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những việc làm được, những việc chưa làm được.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo

Xây dựng phương hướng nhiệm vụ cần cụ thể, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và căn cứ tình hình thực tế ở địa phương.2. Giải pháp

Nêu những giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục những hạn chế để đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.3. Đề xuất, kiến nghị

3.1. Đối với huyện

- Đối với Huyện ủy

- Đối với UBND huyện

3.2. Đối với tỉnh

- Đối với Tỉnh ủy

- Đối với UBND tỉnh

3.2. Đối với Trung ương


Nơi nhận:

- BCĐ huyện;

- Phòng VH&TT huyện;

- TT ĐU, HĐND xã (thị trấn);

- CT, PCT UBND xã (thị trấn);

- Các TV BCĐ xã (thị trấn);

- Ban công tác Mặt trận KDC;

- VP UBND xã (thị trấn);- L­ưu: VT.

TR­ƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND XÃ (THỊ TRẤN)

........................................


BIỂU THỐNG KÊ

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005

của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BCĐ ngày tháng năm 2015 của Ban Chỉ đạo xã, thị trấn)
Năm thực hiện

Việc cưới

Việc tang

Lễ hội

Ghi chú

Tổng số đám cưới

Số đám cưới theo nếp sống văn hóa mới

Số đám cưới vi phạm nếp sống văn hóa mới

Số đám cưới theo mô hình hiệu quả, tiết kiệm

Tổng số đám tang

Số đám tang theo nếp sống văn hóa mới

Số đám tang không theo nếp sống văn hóa mới

Số đám tang thực hiện hỏa táng

Số xã, thị trấn đã quy hoạch nghĩa trang nhân dân/tổng số

Lễ hội dân gian

Lễ hội lịch sử cách mạng

Lễ hội khác

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tổng số


Ghi chú: Đề nghị Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn điền đầy đủ thông tin vào các cột biểu, không để ô trống.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương