nv/system/files
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
huulung/system/files
  Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
khcn/system/files
  NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
nv/system/files
  CHÍnh phủ Số: 18
vhtt/system/files
  Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiện
nv/system/files
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
system/files
  Nghị ĐỊnh số: 149/2007/NĐ-cp ngàY 09 tháng 10 NĂM 2007 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực du lịCH
vhtt/system/files
  THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
tpls/system/files
  BÁo cáo hiện trạng môi trưỜng tỉnh lạng sơn giai đOẠN 2011 2015 MỤc lụC
ubnd/system/files
  Vnc center PhÇn cøng m¸y tÝnh
system/files
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hộI
tpls/system/files
  Ubnd tỉnh lạng sơn sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
system/files
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộC
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1146 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1147/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1152 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1153 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1155 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1158 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1159 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1160 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1161 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1162 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1163 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1165 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1168 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1169 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1170 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1172 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1174 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
ubnd/system/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
xd/system/files
  Thanh tra cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
system/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở thông tin và truyềN thôNG
  Căn cứ Nghị quyết số 13/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 2015
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1224 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1226 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1227 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cao lộC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cao lộC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1236 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dinhlap/system/files
  VĂn phòng số: 1914/hd-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1238 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1240 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cao lộC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cao lộC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cao lộC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cao lộC Độc lập Tự do Hạnh Phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1283 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1284 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1286 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1287 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1288 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1290 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1291 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1292 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1294 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1295 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1296 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1297 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1298 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1299 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1308 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1309 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1312 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1313 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
huulung/system/files
  QuyếT ĐỊnh về việc Ban hành quy trình khám chữa bệnh thuộc Trung tâm y tế Hữu Lũng giáM ĐỐc trung tâm y tế HỮu lũNG
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1316 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1317 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1318 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1319 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1320 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1321 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1323 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1324 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1325 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1326 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1327 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1329 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1330 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1332 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1333 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1334 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1335 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1336 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1337 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1339 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1340 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1341/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1342 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1343 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1345 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1346 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1347 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1348 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1349 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
huulung/system/files
  Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thủ TỤc hành chíNH: thẩM ĐỊNH, phê duyệT
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1351 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1352 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1353 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1354 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1355 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1356 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1357 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1358 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1359 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1360 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1362 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1363 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1364 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1365 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1370 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1372 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1376 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1378 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1380 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1381 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1382 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1384/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1385 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1386/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1387/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1389 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1390/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1393 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1394 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1395 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1397 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1398 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
pctn/system/files
  QuyếT ĐỊnh số 1424/QĐ-ttg, ngàY 31 tháng 10 NĂM 2006 CỦa thủ TƯỚng chính phủ
tp/system/files
  SỞ TƯ pháp số: 1454 /stp-pbgdpl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
huulung/system/files
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 1470/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ubnd/system/files/vbdh
  I. MỤc tiêU, nhiệm vụ ĐẾn năM 2020
tpls/system/files
  Ủy ban nhân dân thành phố LẠng sơN
nv/system/files
  CƠ quan, ĐƠn vị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1720 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1722 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1724 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1725 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1726 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 1731/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ubnd/system/files
  Đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 1781 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
tpls/system/files
  UỶ ban nhân dân thành phố LẠng sơN
  TỈnh lạng sơn số: /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
huulung/system/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
tpls/system/files
  Ubnd thành phố LẠng sơn btc cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)
ubnd/system/files
  TỈnh lạng sơn số: 1537/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
nv/system/files
  Ban tổ chức cán bộ chính phủ
system/files
  BỘ CÔng an bộ quốc phòng bộ TƯ pháp -viện kiểm sát nhân dân tối cao tòA Án nhân dân tối cao
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 2022 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 2023 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
tp/system/files
  Ubnd tỉnh lạng sơn ban tổ chức cuộc thi viếT
caoloc/system/files
  Ủy ban dự thảo sửA ĐỔi hiến pháp năM 1992
system/files
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 21/2012/tt-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
khcn/system/files
  Bé khoa häc vµ c ng nghÖ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
ubnd/system/files
  ĐIỀu khiển chuột trong chế ĐỘ ĐỒ hoạ 256 MÀU
xd/system/files
  BỘ XÂy dựng số: 428/QĐ- bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
system/files
  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-cp ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao
  BỘ TƯ pháp số: 299 /QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 quyếT ĐỊNH
huulung/system/files
  Ban chỉ ĐẠo phong tràO “TDĐkxdđsvh”
nv/system/files
  Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI
khcn/system/files
  CHÍnh phủ Số : 134
xd/system/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng qlhđXD&htkt
tp/system/files
  ĐỀ CƯƠng báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật pbgdpl
system/files
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơN
  BỘ TƯ pháp số: 420/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thanhtra/system/files
  MẪu số 16 tc (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/tt-ttcp ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2)
  MẪu số 11 tc (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/tt-ttcp ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2)
gtvt/system/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
ubnd/system/files
  Phụ lục: Bảng giá và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại xe
  Xe hai bánh gắn máy mớI (100%)
khcn/system/files
  TỈnh lạng sơn số: 527 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
khdt/system/files
  Số: 545/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
tpls/nv/system/files
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 680 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tpls/system/files
  Phụ lục: 03 UỶ ban nhân dân thành phố LẠng sơN
  Phụ lục: 02 UỶ ban nhân dân thành phố LẠng sơN
ubnd/system/files
  Về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
system/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thông tư
ubnd/system/files
  BIỂu tổng hợp phưƠng án bồi thưỜNG, HỖ trợ VÀ TÁI ĐỊnh cư Khu vực có đất sẽ quy thuộc về phía Trung Quốc sau phân giới cắm mốc thuộc các thôn Kòn Kéo, Kòn Háng và Phạc Táng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
nv/system/files
  Phụ lục II đỊnh mức khoán sử DỤng đIỆn thoạI
  BỘ NỘi vụ Số: 83/2005/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tp/system/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc danh sách trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên trợ giúp pháp lý
xd/system/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựNG
trangdinh/system/files
  Phụ lục khẩu hiệu của tháng hành đỘng quốc gia phòNG, chống aids năM 2012
bacson/system/files
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 184 NĂm ngày thành lập tỉnh lạng sơN
caoloc/system/files
  UỶ ban nhân dân huyện cao lộc số: 3169 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi/system/files/file-attachments
  DỊch vụ cho trẻ em california
nn/system/files/image/2017/Thang8
  Biểu 01 danh mục theo 9 VÙng sinh tháI (LẠng sơn thuộc vùng đÔng bắC)
vi/system/files/1172112016
  Registration
directory huulung system  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương