QuyếT ĐỊnh về việc Ban hành quy trình khám chữa bệnh thuộc Trung tâm y tế Hữu Lũng giáM ĐỐc trung tâm y tế HỮu lũNGtải về 32.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích32.06 Kb.
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132b/QĐ-TTYT Hữu Lũng, ngày 05 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy trình khám chữa bệnh

thuộc Trung tâm Y tế Hữu LũngGIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNG
Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UB ngày 13/8/1998 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm Y tế các huyện và thị xã Lạng Sơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 458/SYT-NVY ngày 15/7/2013 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc tăng cường chỉ thị số 05/CT-BYT và Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện;

Căn cứ vào cuộc họp Ban giám đốc mở rộng ngày 02/8/2013 về việc triển khai quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế Hữu Lũng


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh” thuộc Trung tâm Y tế Hữu Lũng.
Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng khoa Xét nghiệm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng khoa Dược, Trưởng các khoa phòng có liên quan và các viên chức thuộc Trung tâm Y tế Hữu Lũng, người bệnh tham gia và quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế Hữu Lũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (B/c)

- Như Điều 3 (T/h);

- BGĐ TTYT (C/đ);

- Lưu: VT, KH.


Lăng Văn Định

TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNGKHOA KHÁM BỆNH
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

(Kèm theo QĐ số 132b ngày 05/8/2013 của Giám đốc TTYT Hữu Lũng)
Quy trình khám bệnh nhằm mục đích rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng. Quy trình này áp dụng tại khoa Khám bệnh và các khoa phòng có liên quan đến quy trình khám bệnh thuộc Trung tâm Y tế Hữu Lũng.

1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1.1. Trách nhiệm của người bệnh:

- Đăng ký thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

- Xuất trình thẻ bảo hiểm Y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

- Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám.1.2. Trách nhiệm của Bệnh viện:

- Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

- Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.

- Giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám (Chuyển tập trung về bộ phận thanh toán ra viện)

- Thu tiền tạm ứng đối với những trường hợp người bệnh BHYT thuộc diện cùng chi trả và đối tượng viện phí.

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán (người bệnh không cấn làm các kỹ thuật cận lâm sàng)

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị.

2.1.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh

- Vào khám khi được thông báo

2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Thông váo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

- Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

- Kê đơn thuốc, in đơn thuốc, in và ký phiếu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán.

- Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điểu trị nội trú: làm bệnh án lưu, nhập viện và tạm ứng viện phí.2.2. Khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị (Người bệnh cần làm các kỹ thuật cận lâm sàng)

2.2.1. Trách nhiệm của người bệnh:

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

- Nhận phiếu chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng (Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh, X quang, siêu âm, điện tim...) từ bác sĩ khám.

- Đến các khoa cận lâm sàng (Xét nghiệm, chần đoán hình ảnh, thăm dò chức năng....), nộp phiếu chỉ định các kỹ thuật khám cận lâm sàng và chờ đến lượt.

- Phối hợp với kỹ thuật viên của các khoa cận lâm sàng để thực hiện kỹ thuật khám.

- Quay về buồng khám bệnh, chờ đến lượt.

- Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc vè về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế, trước khi lĩnh thuốc.

2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

a) Tại buồng khám bệnh

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định và in phiếu chỉ định kỹ thuật khám cận lâm sàng

- Chỉ dẫn người bệnh đến các khoa cận lâm sàng làm các kỹ thuật khám cận lâm sàng theo chỉ định.

b) Tại các khoa cận lâm sàng

* Tại khoa xét nghiệm

- Bố trí đủ điểm lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với lưu lượng người bệnh.

- Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

- Thực hiện xét nghiệm.

- Chuyển trả kết quả xét nghiệm về khoa khám bệnh theo quy định của bệnh viện.

* Tại khoa chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

- Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật

- Trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng khèm phim, ảnh (nếu có) về khoa khám bệnh theo quy định của bệnh viện.

2.3. Các trường hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định làm 1, 2 hoặc 3 kỹ thuật cận lâm sàng phối hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng), thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khám chuyên khoa

Người bệnh và bệnh viện phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời, bác sĩ khoa khám bệnh hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn cụ thể làm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng và kết quả khám chuyên khoa (người bệnh nộp kết quả khám chuyên khoa cho bác sĩ khám) và bác sĩ xem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trường hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoặc cần khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn. Người bệnh nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc, phiếu thanh toán chi phí khám chữa bệnh và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả BHYT.3. Bước 3: Thanh toán viện phí

3.1. Trách nhiệm của người bệnh

* Người bệnh có BHYT

- Nộp phiếu thanh toán

- Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán

- Thanh toán tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

* Người bệnh không có BHYT thanh toán viện phí theo quy định3.2. Trách nhiệm cảu bệnh viện

- Kiểm tra nội dung thống kê trong phiếu thanh toán, ký xác nhận.

- Thu tiền thanh toán.

4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc tại khoa khám bệnh.

- Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

- Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.- Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp
GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Định

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN

TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNG
SƠ ĐỒ

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

(Người bệnh không làm các kỹ thuật khám cận lâm sàng)Chú thích: 1,2,3,4, là trình tự các bước thực hiện quy trình khám tại khoa khám bệnh TTYT Hữu Lũng.
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN

TRUNG TÂM Y TẾ HỮU LŨNG
SƠ ĐỒ

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

(Người bệnh cần làm các kỹ thuật khám cận lâm sàng)


Chú thích: 1,2,3,4,5,6,7,8, là trình tự các bước thực hiện quy trình khám tại khoa khám bệnh TTYT Hữu Lũng.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương