BỘ TƯ pháp số: 452/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 59.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích59.76 Kb.
#21249


BỘ TƯ PHÁP

Số: 452/QĐ-BTPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế

về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự,

chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

giai đoạn 2015 - 2020”BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 423/VPCP-NC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BTP ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;

b) Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;

c) Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Nhân dân.2. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.3. Hình thức, biện pháp phổ biến

a) Tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ, cụ thể nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành (khảo sát trực tiếp và khảo sát qua phiếu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, để qua đó xác định nhu cầu, hình thức, mô hình phổ biến hiệu quả.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 – 2016.

b) Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm; trên cơ sở kết quả cuộc thi, xây dựng video clip các tiểu phẩm đạt giải phục vụ việc đẩy mạnh phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên Đài phát thanh - truyền hình, tuyên truyền lưu động.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2017

c) Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ các Bộ, ngành, địa phương phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Sách tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật dành cho các đối tượng khác nhau; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm

- Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

Cơ quan thực hiện: Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm

d) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp trung ương, cấp tỉnh (mỗi tỉnh, thành phố 03 báo cáo viên); hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức làm điểm bồi dưỡng cho phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

- Tổ chức bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc phạm vi quản lý; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Cơ quan thực hiện: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương; tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

đ) Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên một số báo in, báo điện tử, trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, trang thông tin điện tử trực thuộc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Cơ quan thực hiện: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

e) Chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại một số địa bàn cấp xã đại diện cho các vùng thuộc đô thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ưu tiên xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các xã nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020) thông qua các hình thức, biện pháp phổ biến sau:

- Tổ chức phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống...;

- Thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...;

- Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các đợt chiếu phim lưu động; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa;

- Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại địa bàn làm điểm.

Thời gian thực hiện:

- Tổ chức chỉ đạo điểm: Các năm 2015 - 2017;

- Tổng kết, hướng dẫn nhân rộng mô hình điểm: Các năm 2018 - 2020.

g) Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật liên quan đến quyền dân sự, chính trị trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp với nội dung giáo dục pháp luật đối với từng cấp học và trình độ đào tạo; hướng dẫn tổ chức và làm điểm tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật, giáo dục công dân trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; hướng dẫn tổ chức và làm điểm tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp cho cho phạm nhân, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Công an.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp:

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Đề án, xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án theo các giai đoạn và hàng năm trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Đề án;

- Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thực hiện một số hình thức, biện pháp phổ biến; tăng cường năng lực phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành quy định về các quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí, bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Đề án này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Hằng năm, căn cứ vào nội dung Đề án và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo điểm của Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

d) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.2. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

b) Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- VP Thường trực BCĐ Nhân quyền;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội;

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.BỘ TRƯỞNG


Đã ký


Hà Hùng CườngКаталог: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN

tải về 59.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương