BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang36/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46

3. Nguồn số liệu

Biểu số 25a/BTP/TGPL: Từ sổ sách ghi chép ban đầu của Chi nhánh trợ giúp pháp lý và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh; Biểu số 25b/BTP/TGPL: Từ sổ sách ghi chép ban đầu của các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Biểu số 25c/BTP/TGPL: Tổng hợp từ Biểu số 25a/BTP/TGPL và Biểu số 25b/BTP/TGPL.

 


Biểu số: 26a/BTP/TGPL

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 08 tháng 5 hàng năm.

BC năm lần 1: ngày 08 tháng 11 hàng năm.

BC năm chính thức: ngày 20 tháng 01 năm sau.SỐ KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(6 tháng/1 năm)

Kỳ báo cáo:.............................(Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày....... tháng....... năm......)

Đơn vị báo cáo: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố....

Tổ chức đăng ký tham gia TGPL...Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp....

Đơn vị tính: Kiến nghị

Chia theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Tổng số

Kiến nghị về thi hành PL

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật

Tổng số

Chia ra

Giải quyết vụ việc

Thực thi công vụ

Tổng số

Trong đó đã được trả lời

Tổng số

Trong đó đã được trả lời

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

PL hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

2

PL dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

3

PL hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

4

PL hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

5

PL đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

6

PL lao động, việc làm, bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

7

PL ưu đãi người có công với CM và PL về chính sách ưu đãi

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

8

Các lĩnh vực pháp luật khác

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 1...........................

 Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày….. tháng…. năm…..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 26b/BTP/TGPL

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 02 tháng 6 hàng năm.

BC năm lần 1: ngày 02 tháng 12 hàng năm.

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sau.SỐ KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(6 tháng/1 năm)

Kỳ báo cáo:.......................(Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày....... tháng....... năm......)

Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương