BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 0.62 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#708
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số 12/2008/QĐ-BKHCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ


BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-BKHCN ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc duy trì tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ sau:

- Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Bảng phân loại mục tiêu kinh tế-xã hội của hoạt động khoa học và công nghệ;

- Bảng phân loại dạng hoạt động khoa học và công nghệ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổng cục Thống kê;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website của Chính phủ;

- Lưu VT, TTKHCN.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Văn LạngBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LOẠI LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCNngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. LỚP 1. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MÃ CẤP 1

TÊN GỌI

1

Khoa học tự nhiên

2

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

3

Khoa học y, dược

4

Khoa học nông nghiệp

5

Khoa học xã hội

6

Khoa học nhân văn


II. LỚP 2. NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MÃ CẤP 1

MÃ CẤP 2

TÊN GỌI

1

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

101

Toán học và thống kê
102

Khoa học máy tính và thông tin
103

Vật lý
104

Hoá học
105

Các khoa học trái đất và môi trường liên quan
106

Sinh học
199

Khoa học tự nhiên khác

2


tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương