BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang45/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

10. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o

BËc ®µo t¹o

N¬i ®µo t¹o


Chuyªn m«n

N¨m tèt nghiÖp

§¹i häc


Th¹c sü


TiÕn sü


Thùc tËp sinh khoa häc

11. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
Thêi gian

(Tõ n¨m ... ®Õn n¨m...)

VÞ trÝ c«ng t¸c


Tæ chøc c«ng t¸c

§Þa chØ Tæ chøc

12. C¸c c«ng tr×nh c«ng bè chñ yÕu

(liÖt kª tèi ®a 05 c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· c«ng bè liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän trong 05 n¨m gÇn nhÊt)TT

Tªn c«ng tr×nh

(bµi b¸o, c«ng tr×nh...)Lµ t¸c gi¶ hoÆc

lµ ®ång t¸c gi¶

c«ng tr×nh


N¬i c«ng bè

(tªn t¹p chÝ ®· ®¨ng c«ng tr×nh)N¨m c«ng bè

1

2
13. Sè l­îng v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn, gièng c©y trång ®· ®­îc cÊp

(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

Tªn vµ néi dung v¨n b»ng

N¨m cÊp v¨n b»ng

12
14. Sè c«ng tr×nh ®­îc ¸p dông trong thùc tiÔn

(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

Tªn c«ng tr×nh


H×nh thøc, quy m«, ®Þa chØ ¸p dông

Thêi gian

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)1


2


15. C¸c ®Ò tµi, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr× hoÆc tham gia

(trong 05 n¨m gÇn ®©y thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
Tªn ®Ò tµi,dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr×

Thêi gian

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)Thuéc Ch­¬ng tr×nh

(nÕu cã)


T×nh tr¹ng ®Ò tµi

(®· nghiÖm thu, ch­a nghiÖm thu)Tªn ®Ò tµi,dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c ®· tham gia

Thêi gian

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)Thuéc Ch­¬ng tr×nh

(nÕu cã)


T×nh tr¹ng ®Ò tµi

(®· nghiÖm thu, ch­a nghiÖm thu)16. Gi¶i th­ëng

(vÒ KH&CN, vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm,... liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

H×nh thøc vµ néi dung gi¶i th­ëng

N¨m tÆng th­ëng17. Thµnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c

(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
..........................., ngµy.... th¸ng ... n¨m 20...


TỔ CHỨC – NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) ĐỀ TÀI, DỰ ÁN1

(X¸c nhËn vµ ®ãng dÊu)

§¬n vÞ ®ång ý vµ sÏ dµnh thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ¤ng, Bµ ... chñ tr× (tham gia) thùc hiÖn

§Ò tµi, Dù ¸n


c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm

(hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh)

®Ò tµi, Dù ¸n


(Hä, tªn vµ ch÷ ký)Mẫu

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2007/Q§-BKHCN ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2007

cña Bé tr­­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
GiÊy x¸c nhËn Phèi hîp thùc hiÖn2

®Ò tµi, dù ¸n S¶n xuÊt thö nghiÖm cÊp Nhµ n­íc
KÝnh göi: Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
1. Tªn §Ò tµi, Dù ¸n SXTN ®¨ng ký tuyÓn chän, xÐt chän: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuéc Ch­¬ng tr×nh KH&CN (nÕu cã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M· sè cña Ch­¬ng tr×nh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thuéc lÜnh vùc KH&CN:
2. Tæ chøc vµ c¸ nh©n ®¨ng ký chñ tr× §Ò tµi, Dù ¸n SXTN
- Tªn tæ chøc ®¨ng ký chñ tr× §Ò tµi, Dù ¸n SXTN: .......................................................

- Hä vµ tªn, häc vÞ, chøc vô cña c¸ nh©n ®¨ng ký lµm chñ nhiÖm §Ò tµi, Dù ¸n SXTN: ................


3. Tæ chøc ®¨ng ký phèi hîp thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n SXTN
- Tªn tæ chøc ®¨ng ký phèi hîp thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n SXTN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§Þa chØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§iÖn tho¹i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Néi dung c«ng viÖc tham gia trong ®Ò tµi (vµ kinh phÝ t­¬ng øng) cña tæ chøc phèi hîp nghiªn cøu ®· ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n ThuyÕt minh §Ò tµi, Dù ¸n SXTN cña Hå s¬ ®¨ng ký tuyÓn chän, xÐt chän göi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ.

Khi Hå s¬ tróng tuyÓn, chóng t«i cam ®oan sÏ hoµn thµnh nh÷ng thñ tôc ph¸p lý do Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ h­íng dÉn vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña mçi bªn ®Ó thùc hiÖn tèt nhÊt vµ ®óng thêi h¹n môc tiªu, néi dung vµ s¶n phÈm cña §Ò tµi, Dù ¸n SXTN........................, ngµy… th¸ng … n¨m 20..


C¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm

®Ò tµi, dù ¸n SXTN


(Hä, tªn vµ ch÷ ký)Thñ tr­ëng tæ chøc ®¨ng ký chñ tr×

®Ò tµi, dù ¸n SXTN


(Hä, tªn, ch÷ ký vµ ®ãng dÊu)

Thñ tr­ëng tæ chøc ®¨ng ký phèi hîp thùc hiÖn

®Ò tµi, dù ¸n SXTN


(Hä, tªn, ch÷ ký vµ ®ãng dÊu)


1 Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Ghi số người đăng ký tham gia thực hiện chính đề tài, dự án SXTN.

1 Bản Thuyết minh này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực khoa học nêu tại mục 7 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4


2 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

3,4,5,6 Chỉ ký tên, đóng dấu khi Đề tài được phê duyệt

4


5


6


1 Mẫu tóm tắt hoạt động KH&CN của Tổ chức được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính đề tài KHCN hoặc dự án SXTN (gọi tắt là dự án). Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

3 Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản Thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án SXTN tương ứng.

1 Nhµ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nµo th× kh«ng cÇn lµm thñ tôc x¸c nhËn nµy.

2 Giấy xác nhận được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.


1 Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Ghi số (không quá 10) người đăng ký tham gia chính nghiên cứu đề tài

3 Cá nhân tham gia chính nghiên cứu đề tài – là những người được ghi tên trong Mục 10 và Mục 20 của Thuyết minh đề tài.


1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4


2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài

1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

1 Mẫu tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

1 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia chính nghiên cứu đề tài. Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.


1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).

2 Ghi chú: đối với cá nhân đã nghỉ hưu không phải có phần xác nhận của tổ chức

1 Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Ghi số người đăng ký tham gia thực hiện chính đề tài, dự án SXTN.

1 Thuyết minh được trình bày và in ra trên khổ giấy A4. Dưới đây, Dự án sản xuất thử nghiệm được gọi tắt là Dự án.

1 Một (01) tháng quy đổi là tháng gồm 22 ngày làm việc x 8 tiếng.

1 Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc.

2,5,6,7 ChØ ký tªn, ®ãng dÊu khi Dù ¸n ®­îc phª duyÖt

3


4


5 ChØ ký tªn, ®ãng dÊu khi Dù ¸n ®­îc phª duyÖt

1 MÉu tãm t¾t ho¹t ®éng KH&CN cña Tæ chøc ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.

2 MÉu Lý lÞch nµy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ tr× hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi KHCN hoÆc dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm (gäi t¾t lµ dù ¸n). Lý lÞch ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.

3 NÕu ®¨ng ký tham gia, ghi sè thø tù theo môc 12 bản ThuyÕt minh ®Ò tµi KHCN hoÆc môc 11 b¶n ThuyÕt minh dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm t­¬ng øng.

1 Nhµ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nµo th× kh«ng cÇn lµm thñ tôc x¸c nhËn nµy.

2 GiÊy x¸c nhËn ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.


1 Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Ghi số người đăng ký tham gia thực hiện chính đề tài, dự án SXTN.

1 Bản Thuyết minh này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực khoa học nêu tại mục 7 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4


2 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

3,4,5,6 Chỉ ký tên, đóng dấu khi Đề tài được phê duyệt

4


5


6


1 Mẫu tóm tắt hoạt động KH&CN của Tổ chức được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính đề tài KHCN hoặc dự án SXTN (gọi tắt là dự án). Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

3 Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản Thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án SXTN tương ứng.

1 Nhµ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nµo th× kh«ng cÇn lµm thñ tôc x¸c nhËn nµy.

2 Giấy xác nhận được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.


1 Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Ghi số (không quá 10) người đăng ký tham gia chính nghiên cứu đề tài

3 Cá nhân tham gia chính nghiên cứu đề tài – là những người được ghi tên trong Mục 10 và Mục 20 của Thuyết minh đề tài.


1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4


2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài

1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

1 Mẫu tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

1 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia chính nghiên cứu đề tài. Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.


1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).

2 Ghi chú: đối với cá nhân đã nghỉ hưu không phải có phần xác nhận của tổ chức

1 Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

2 Ghi số người đăng ký tham gia thực hiện chính đề tài, dự án SXTN.

1 Thuyết minh được trình bày và in ra trên khổ giấy A4. Dưới đây, Dự án sản xuất thử nghiệm được gọi tắt là Dự án.

1 Một (01) thỏng quy đổi là tháng gồm 22 ngày làm việc x 8 tiếng.

1 Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc.

2,5,6,7 ChØ ký tªn, ®ãng dÊu khi Dù ¸n ®­îc phª duyÖt

3


4


5 ChØ ký tªn, ®ãng dÊu khi Dù ¸n ®­îc phª duyÖt

1 MÉu tãm t¾t ho¹t ®éng KH&CN cña Tæ chøc ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.

2 MÉu Lý lÞch nµy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ tr× hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi KHCN hoÆc dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm (gäi t¾t lµ dù ¸n). Lý lÞch ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.

3 NÕu ®¨ng ký tham gia, ghi sè thø tù theo môc 12 bản ThuyÕt minh ®Ò tµi KHCN hoÆc môc 11 b¶n ThuyÕt minh dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm t­¬ng øng.

1 Nhµ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nµo th× kh«ng cÇn lµm thñ tôc x¸c nhËn nµy.

2 GiÊy x¸c nhËn ®­îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương