BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang37/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45

Mẫu


Tóm tắt hoạt động khoa học

của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007

của Bộ tr­ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC1

ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức:

Năm thành lập:


Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:


2. Chức năng, nhiệm vụ; các hoạt động khoa học của tổ chức chủ trì thực hiện liên quan đến đề tài đăng ký tuyển chọn, xét chọn
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


3. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức

TT

Cán bộ

Tổng số

1

PGS và (hoặc) Tiến sỹ trở lên
2

Thạc sỹ
3

Đại học
4. Số cán bộ của tổ chức trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài

TT

Cán bộ

Số trực tiếp tham gia thực hiện đề tài

1

PGS và (hoặc) Tiến sỹ trở lên
2

Thạc sỹ
3

Đại học
5. Kinh nghiệm và thành tích khoa học trong 5 năm gần nhất liên quan đến đề tài của các cán bộ (đã kê khai ở mục 4 trên đây) (nêu lĩnh vực hoạt động khoa học chuyên sâu và có kinh nghiệm; tên đề tài, dự án khoa học đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình, bài báo, báo cáo khoa học đã công bố, xuất bản ...)

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………....…………

……………………………………………………………………………………............


TT

Họ và tên

(học hàm, học vị cụ thể nếu có)Kinh nghiệm và thành tích khoa học liên quan đến đề tài trong 05 năm gần đây

126. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến đề tài:

Thư viện: (số đầu sách, tư liệu liên quan tới đề tài)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Phòng họp, phòng sinh hoạt khoa học:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


Trang thiết bị chủ yếu: (Internet, máy phôtô, máy Fax, máy tính, v.v...)

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………
7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài NS SNKH) cho việc thực hiện đề tài: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

…………………………………....………………………………………………………

…………………………………………………………………....………………………

……………………………………………………………………………………………1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương