BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 8987/bgdđt-ktkđclgd v/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨCtải về 0.55 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Tại trường (trung tâm):...................
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

...............................................................................................................................

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI

...............................................................................................................................

III. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CƠ BẢN

1. Điểm mạnh:

...............................................................................................................................

2. Điểm yếu:

..............................................................................................................................

IV. NHỮNG NỘI DUNG CHƯA RÕ, CHƯA THỂ ĐÁNH GIÁ Ở CÁC TIÊU CHÍ

..............................................................................................................................

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁTiêu chuẩn

Số tiêu chí

Số tiêu chí đạt


Số tiêu chí không đạt

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn 5

Tổng

Tỷ lệ %

VI. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TRƯỜNG (TRUNG TÂM)

.......................................................................................................................Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Lưu.


TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)Phụ lục XIII

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
(Bìa ngoài)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…...........

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Trường (trung tâm)…............

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - 20…(Bìa trong)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…...........


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Trường (trung tâm)….......................

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI


TT

Họ và tên, cơ quan công tác

Trách nhiệm được giao

Chữ ký

1
Trưởng đoàn
2
Thư ký
3
Thành viên
4
Thành viên
5
Thành viên


TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - 20.......MỤC LỤC


NỘI DUNG

Trang

Danh mục các chữ viết tắt
Phần I: TỔNG QUAN
Giới thiệu
Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài
Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài
Những điểm mạnh của trường (trung tâm)
Những điểm yếu
Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN
Tiêu chuẩn 1
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chuẩn 5
Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Phụ lục
Phần I: TỔNG QUAN

1. Giới thiệu

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số ............ ngày ................. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo..........

Bản báo cáo khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với trường (trung tâm)...........................................................

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (không quá 1 trang)

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài (không quá 3 trang)

a) Mức độ phù hợp của cấu trúc báo cáo tự đánh giá:

+ Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí;

+ Cách thức đánh giá, nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân);

+ Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường (trung tâm);

+ Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng;

+ Văn phong, cách thức trình bày trong báo cáo tự đánh giá;

b) Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (tất cả các tiêu chí đã được đề cập đến hay còn những tiêu chí chưa được đề cập đến, lý do);

c) Những tiêu chí chưa được trường (trung tâm) phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định tiêu chí đó đạt hay không đạt;

d) Thống kê kết quả đánh giá ngoài:Tiêu chuẩn

Số tiêu chí

Số tiêu chí đạt

Số tiêu chí không đạt

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn 5

Tổng

Tỷ lệ %

đ) Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá.

4. Những điểm mạnh của trường (trung tâm): Mỗi tiêu chuẩn chỉ ra ít nhất 1 điểm mạnh cần phát huy (không quá 1 trang).

5. Những điểm yếu của trường (trung tâm): Mỗi tiêu chuẩn chỉ ra ít nhất 1 điểm yếu cần khắc phục (không quá 1 trang).

Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn 1:...............................................................................................................

Tiêu chí 1:..............................................................................................................................................

a) ..................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................................

1. Điểm mạnh (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường/trung tâm và ý kiến của đoàn)

2. Điểm yếu (Đánh giá việc xác định điểm yếu của trường/trung tâm và ý kiến của đoàn)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của trường/trung tâm và ý kiến của đoàn)

4. Những nội dung chưa rõ (Sau khi đã thảo luận với trường/trung tâm vẫn không xác định được)

5. Đánh giá tiêu chí (Đạt hoặc không đạt)

(Đánh giá lần lượt các tiêu chí theo cấu trúc trên)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 1):

- Điểm mạnh cơ bản của trường (trung tâm):...............................................

- Điểm yếu cơ bản của trường (trung tâm):..................................................

- Kiến nghị đối với trường (trung tâm):........................................................(Các tiêu chuẩn tiếp theo đươc đánh giá theo cấu trúc trên)

Tiêu chuẩn...................................................................................................................

..........................................................................................................................................Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Phần này cần ngắn gọn, nhưng phải nêu được những vấn đề sau:

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các chỉ số đạt và không đạt;

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt;

- Cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục mà trường (trung tâm) đạt được;

- Các kết luận khác.

2. Kiến nghị

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................


...., ngày.... tháng.... năm 20...

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương