BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 8987/bgdđt-ktkđclgd v/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.55 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

1. Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường (trung tâm) đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

3. Đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường (trung tâm) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.4. Toàn bộ hoạt động tự đánh giá của trường (trung tâm) theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

2. Khảo sát sơ bộ

Thời gian

Nội dung

Thực hiện
3. Khảo sát chính thức

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
5. Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

......................................................................................................................

......................................................................................................................


DUYỆT CỦA SỞ GDĐT

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Đoàn ĐGN (để th/h);

- Trường/trung tâm được ĐGN;

- Lưu hồ sơ.


...., ngày.... tháng… năm 20...

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục VII

MẪU BÁO CÁO SƠ BỘ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO SƠ BỘ
Người viết:....................................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................

Điện thoại:................................E mail:.........................................................

Trường (trung tâm) được đánh giá ngoài......................................................1. Nhận xét chung

a) Hình thức trình bày, cấu trúc

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

b) Văn phong, chính tả

.......................................................................................................................2. Nhận xét về nội dung

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

4. Đề xuất với đoàn đánh giá ngoài về những vấn đề cần thảo luận thêm

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
…………………, ngày … tháng … năm 20…

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục VIII

MẪU BẢN NHẬN XÉT VỀ CÁC TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN NHẬN XÉT VỀ CÁC TIÊU CHÍ

Người viết:....................................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................

Điện thoại:................................E mail:.........................................................

Trường (trung tâm) được đánh giá ngoài......................................................

TIÊU CHUẨN………………………………………………….....………

Tiêu chí:.........................................................................................................................

a) ......................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................

1. Điểm mạnh (đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường/trung tâm và ý kiến đề xuất) ……………………………….....……… …………………….

2. Điểm yếu (đánh giá việc xác định điểm yếu của trường/trung tâm và ý kiến đề xuất)………………………………...……....… …………………………

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng (đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của trường/trung tâm và ý kiến đề xuất)

4. Kết quả đánh giá

- Nhận xét về kết quả đánh giá của trường (trung tâm):

- Trường (trung tâm) tự đánh giá:

- Đánh giá của thành viên đoàn ĐGN:5. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng………………………………………………………………………

6. Những yêu cầu đối với trường (trung tâm) để chuẩn bị cho khảo sát chính thức…………………..…………….........…………………………….

Tiêu chí:.........................................................................................................................

a) ......................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................

TIÊU CHUẨN……………………………….....………………………… (Đánh giá lần lượt đến hết tiêu chí được phân công theo cấu trúc trên)…………………, ngày … tháng … năm 20…

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục IX

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Người viết:....................................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................

Điện thoại:................................E mail:.........................................................

Trường (trung tâm) được đánh giá ngoài......................................................Tiêu chuẩn:..................................................................................................................

Tiêu chí:..........................................................................................................................

a) .....................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................

1. Điểm mạnh (Đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường/trung tâm và ý kiến đề xuất)

2. Điểm yếu (Đánh giá việc xác định điểm yếu của trường/trung tâm và ý kiến đề xuất)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục (Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của trường/trung tâm và ý kiến đề xuất)

4. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng ........................................................................................................................................

5. Đánh giá tiêu chí (Đạt/không đạt)

Trưởng đoàn

(Ký và ghi rõ họ tên)

.........., ngày ... tháng... năm 20........

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục X

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG (TRUNG TÂM) ………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày … tháng … năm 20…
BÁO CÁO

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
1. Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá

a) Nội dung:

b) Cách lập luận và lý giải:

c) Các ý kiến khác:2. Việc đánh giá các tiêu chí

a) Việc mô tả hiện trạng của các tiêu chí:

b) Việc xác định điểm mạnh, điểm yếu:

c) Việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục:

d) Việc sử dụng minh chứng:

đ) Tính trung thực, đầy đủ của minh chứng:

e) Kết quả tự đánh giá các tiêu chí:

3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc đánh giá chưa đầy đủ

a) Tiêu chí...thuộc Tiêu chuẩn...

b) Tiêu chí...thuộc Tiêu chuẩn...

......................................................................................................................(Đối với tiêu chí chưa được đánh giá đầy đủ cần nêu cụ thể)

4. Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra minh chứng

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Minh chứng cần kiểm tra

(ghi mã số minh chứng)1


2


...


5. Danh sách minh chứng cần kiểm tra hoặc cần bổ sung

......................................................................................................................6. Đối tượng và nội dung phỏng vấn


TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Đối tượng cần phỏng vấn

Số lượng

Nội dung phỏng vấn

Ghi chú

12...
7. Cơ sở vật chất, hoạt động chính khoá và ngoại khoá cần khảo sát

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................


Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Lưu.


TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục XI

MẪU BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG (TRUNG TÂM)………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày … tháng … năm 20…
BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ

Hôm nay, ......ngày........tháng.......năm.........đại diện Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường (trung tâm)................................................................I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn đánh giá ngoài

- Ông (Bà):...................................................Trưởng đoàn

- Ông (Bà):....................................................Thư ký

2. Trường (trung tâm)

- Ông (Bà):.............. Hiệu trưởng (Giám đốc), Chủ tịch HĐTĐG

- Ông (Bà):.............. Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), Phó CT HĐTĐG

- Ông (Bà):.............. Thư ký HĐTĐG

- Ông (Bà):.....................................................................................................................

- ........................................................................................................................................II. NỘI DUNG

1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

..........................................................................................................................................2. Những yêu cầu cụ thể đối với trường (trung tâm)

...........................................................................................................................................3. Kế hoạch khảo sát chính thức

..........................................................................................................................................Buổi làm việc kết thúc hồi....giờ..... cùng ngày. Biên bản được lập thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản và 1 bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo./.


HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục XII

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG (TRUNG TÂM) ……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……………, ngày … tháng … năm 20…

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương