BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 96.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích96.74 Kb.


BỘ CÔNG THƯƠNG


Số: 1057/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đợt 1

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các đề án Đợt 1 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 của 38 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được thông báo đến các Sở Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. Đối với các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại nước ngoài, đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với Tham tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để tổ chức thực hiện chương trình.

Điều 4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện quyết toán theo quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định về tài chính liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Đợt 1 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông

tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Bộ;

- TC, KH, TTTN, TMMN;- Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Huy HoàngPhụ lục 1
DANH MỤC PHÊ DUYỆT ĐỢT 1
CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 1057/QĐ-BCT
ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Số TT

Đơn vị chủ trì

Tên đề án

Thời gian

Địa điểm

1

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương tỉnh Hà Giang

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Kim Ngọc

Quý II

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

2

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La

Tổ chức phiên chợ vùng biên giới Phiêng Khoài, huyện Thuận Châu

Quý II

Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

3

Tổ chức phiên chợ vùng biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Quý II

Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

4

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, chủ nhiệm HTX và thương nhân miền núi tỉnh Sơn La

Quý II

Sơn La

5

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức 02 đợt đưa hàng Việt về với nông thôn

Quý IV

Các huyện của tỉnh Tuyên Quang

6

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Tổ chức 03 phiên chợ bán lẻ tại khu vực nông thôn và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quý III

Huyện Bảo Thắng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

7

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc - Yên Bái năm 2012

16 - 23/11

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

8

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

Tổ chức Phiên chợ vùng cao Bình Liêu

Tháng 5

Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

9

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Bình

Tổ chức 02 đợt đưa hàng Việt về nông thôn Thái Bình

Quý II

Các huyện của tỉnh Thái Bình

10

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hòa Bình

Tổ chức 02 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại tỉnh Hòa Bình

Quý III

Các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình

11

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định

Tổ chức Hội chợ triển lãm Sản phẩm làng nghề truyền thống khu vực Nam đồng bằng sông Hồng

Quý III

Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

12

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Cẩm Lạc - huyện Cẩm Xuyên

Tháng 6

Xã Cẩm lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

13

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Tổ chức Hội chợ Công Thương Miền Trung - Tây Nguyên - Nhịp cầu xuyên Á - Quảng Trị 2012

20-25/7

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

14

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức Hội chợ Thương mại Festival Huế 2012

9-15/4

Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

15

Trung tâm Thông tin Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt tại các khu công nghiệp và vùng ngoại thành

Quý II

Các Quận, Huyện của thành phố Đà Nẵng

16

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Tổ chức phân phối hàng Việt tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh Đức Cơ

Tháng 3

Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

17

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt đến khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa tại huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

Quí II

Huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum

18

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về khu vực biên giới huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Tháng 6

Huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

19

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định

Tổ chức 03 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa

Quý II

Huyện Vĩnh Thạch, An Lão, Vân Canh - Tỉnh Bình Định

20

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về các huyện miền núi

Quý III

Các huyện miền núi thuộc tỉnh Ninh Thuận

21

Sở Công Thương tỉnh Long An

Tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại và Xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam Bộ

20 - 25/12

Thành phố Tân An, tỉnh Long An

22

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Cần Thơ

Tổ chức Hội chợ triển lãm Tây Nam Bộ 10 năm xây dựng và phát triển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

27/4 - 1/5

Cần Thơ

23

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Tổ chức Hội chợ triển lãm các sản phẩm dừa 2012

Tháng 4

Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

24

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Tháng 6

Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

25

Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam

Tổ chức Hội chợ triển lãm Quốc tế hàng tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, nông sản và thực phẩm chế biến 2012

Tháng 12

Hà Nội

26

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Tham gia Hội chợ Thủy sản Châu Âu ESE 2012

24 - 26/4

Brussels, Bỉ

27

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Tham gia Hội chợ Magic Show 2012

Tháng 8

Las Vegas, Hoa Kỳ

28

Hiệp hội Da Giầy Việt Nam

Tham gia Hội chợ Giầy Quốc tế WSA 2012

Tháng 8

Las Vegas, Hoa Kỳ

29

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham gia Hội chợ quốc tế về thực phẩm đồ uống lần thứ 37 tại Nhật Bản - Foodex Japan 2012

6 - 9/3

Chiba, Nhật Bản

30

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Chương trình đào tạo "Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập"

Tháng 3

Tp. Hồ Chí Minh

31

Hiệp hội Cao su Việt Nam

Mua thông tin thương mại ngành cao su

Năm 2012

Tp. Hồ Chí Minh

32

Hiệp hội Điều Việt Nam

Tổ chức tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng

Tháng 5

Tp. Hồ Chí Minh

33

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tham gia Hội chợ Quà tặng California Gift Show 2012

27-30/7

Los Angeles, Hoa Kỳ

34

Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam

Tổ chức Triển lãm Chuyên ngành Y- Dược năm 2012

9-15/5

Hà Nội

35

Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, quà tặng và hàng gia dụng Việt Nam (Lifestyle Vietnam)

Tháng 4

Tp. Hồ Chí Minh

36

Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin

Tham gia triển lãm phần mềm Nhật Bản Sodec 2012

7-12/5

Tokyo, Nhật Bản

37

Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện

Tham gia triển lãm Manufacturing Expo tại Thái Lan

18-24/6

Băng Cốc, Thái Lan

38

Hiệp hội Chè Việt Nam

Tham gia Hội chợ chè tại Dubai lần thứ 4 - The 4th Global Dubai Tea Forum 2012

3-5/4

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

39

Trung tâm Triển lãm và xúc tiến thương mại Quân đội

Đào tạo, tập huấn kỹ năng lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp, xây dựng bộ máy kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Quý III

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

40

Tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam tại Campuchia

Tháng 9

Phnompenh, Campuchia

41

Cục Xúc tiến thương mại

Tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2012

Tháng 9

Nam Ninh, Trung Quốc

42

Tham gia Hội chợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế Trung Quốc 2012

Tháng 9

Quảng Châu, Trung Quốc

43

Tổ chức Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2012

8-12/4

Pakse, Lào

44

Tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar 2012

16 - 19/11

Yangon, Myanmar

45

Tổ chức 04 đợt đưa hàng Việt về nông thôn theo hướng bền vững thông qua các hợp tác xã thương mại - dịch vụ

Tháng 4-Tháng 12

Các huyện, tỉnh, thành phố trọng điểm

46

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia trên truyền hình

01/01-31/12

Việt Nam: twfiles -> khovanban
khovanban -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
khovanban -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
khovanban -> BỘ TÀi chính số: 124/2008/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
khovanban -> THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
khovanban -> CHÍnh phủ Số: 83
khovanban -> 1. Trường Trung học phổ thông Thăng Long, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
khovanban -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
twfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc HỢP ĐỒng đẶt mua ấn phẩm năM 2016
twfiles -> GIẢi pháp tiết kiệm cho 2014 Tên cơ quan đặt mua
khovanban -> Đăng công báo số 620 + 621 ngày 30/11/2008, có hiệu lực từ ngày 15/12/2008
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương