Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 29.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.54 Kb.
#1156

BỘ CÔNG THƯƠNGcéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 35/2011/TT-BCT
Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2011THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính

tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005

hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP

ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động

bán hàng đa cấp


Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005, hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp:

1. Sửa đổi điểm a khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BTM như sau:

“a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bao gồm các giấy tờ quy định tại điều 15 của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về bán hàng đa cấp, trong đó bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử);

2. Bãi bỏ yêu cầu “Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đó khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp” tại điểm a khoản 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

3. Bổ sung quy định “Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ” vào các khoản 4, 7 và 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

4. Bãi bỏ nội dung “kèm theo đơn” trong Mẫu MD-1, MD-2, MD-3 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM.Điều 2. Hiệu lực thi hành

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.N¬i nhËn:

- Thñ t­íng, c¸c Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ;

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,

c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;

- UBND c¸c tØnh, Tp trùc thuéc TW;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- Website Chính phủ;

- Công báo;

- Website BCT;

- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục;

- Các Sở Công Thương;

- L­u: VT, PC, QLCT.


KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Hồ Thị Kim Thoa

Mẫu MĐ-1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày.... tháng….. năm.....ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

Kính gửi: Sở Công thương ………………………….....

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ...................................................................................................................................

Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/.................

Vốn điều lệ:................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax: .................................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................

...................................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................

Quốc tịch:...................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:........./........./.............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.....................................

...................................................................................................................................

 

Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với mặt hàng sau:1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................

...................................................................................................................................

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................

...................................................................................................................................

3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................

4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................

5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................

 

Doanh nghiệp xin cam kết:Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo. 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)
Каталог: twfiles -> khovanban -> ThutucHC
ThutucHC -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ThutucHC -> BỘ TÀi chính số: 124/2008/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ThutucHC -> THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
khovanban -> 1. Trường Trung học phổ thông Thăng Long, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
ThutucHC -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
twfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc HỢP ĐỒng đẶt mua ấn phẩm năM 2016
twfiles -> GIẢi pháp tiết kiệm cho 2014 Tên cơ quan đặt mua
ThutucHC -> Đăng công báo số 620 + 621 ngày 30/11/2008, có hiệu lực từ ngày 15/12/2008

tải về 29.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương