GIẢi pháp tiết kiệm cho 2014 Tên cơ quan đặt muatải về 26.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích26.29 Kb.

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHO 2014


Tên cơ quan đặt mua : ………………………………………………........................................................................

Đại diện: ......................................................................................Chức vụ: ...........................................................

Điện thoại: ......................... Fax: ........................... Điện thoại kế toán:............................ E-mail:.............................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................

Tài khoản: ........................................................... ; Mã số thuế: ............................................................................ ;

Địa chỉ nhận ấn phẩm: ............................................................................................................................................
TT

Tên ấn phẩm

Đơn giá (đ/số)

Giá trọn bộ cả năm (đ/bộ)

Số lượng đặt mua (bộ)

Thành tiền (đ)

1

Thị trường giá cả Vật tư (Báo in)
(6 số/tuần-306 số/năm)

15.000

4.590.0002

Thị trường giá cả Vật tư online (Báo điện tử)

9.900

3.029.4003

Văn bản pháp quy

(1 số/tuần-52 số/năm)30.000

1.560.0004

Gói tiết kiệm: 1.499.400 đồng gồm:

Thị trường giá cả vật tư (306 số/năm)

+ Thị trường giá cả vật tư online

6.120.0005

Gói tiết kiệm: 780.000 đồng gồm:

Thị trường giá cả vật tư (306 số/năm)

+ Văn bản pháp quy (52 số/năm)

5.370.0006

Gói tiết kiệm: 520.000 đồng gồm:

Thị trường giá cả vật tư online

+ Văn bản pháp quy (52 số/năm)

4.069.4007

Trọn bộ (tiết kiệm: 2.019.400 đồng)

Thị trường giá cả vật tư (306 số/năm)

+ Thị trường giá cả vật tư online

+ Văn bản pháp quy (52 số/năm)


7.160.000Tổng cộng:

(Số tiền viết bằng chữ: ............................................................................................................................................)


(Quý khách lựa chọn ô thích hợp rồi Fax về Tòa soạn theo số 04.39762593/ ĐT liên hệ: 04.39745193).

: TWFiles -> 2014
TWFiles -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
TWFiles -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TWFiles -> BỘ TÀi chính số: 124/2008/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TWFiles -> THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
TWFiles -> CHÍnh phủ Số: 83
TWFiles -> 1. Trường Trung học phổ thông Thăng Long, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
TWFiles -> Danh mục các mặt hàng đà ĐĂng (TỪ tháng 1-12/2009)
TWFiles -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
2014 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc HỢP ĐỒng đẶt mua ấn phẩm năM 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương