10 tcn 408 2000 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËttải về 37.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích37.28 Kb.

10 TCN 408 - 2000

tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 408 - 2000Thuèc trõ bÖnh


chøa ho¹t chÊt benomyl

Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö


Fungicide containing benomyl

Physical, chemical properties and analysis


1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho benomyl kü thuËt; Thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) cã chøa 50% ho¹t chÊt benomyl d¹ng bét thÊm n­íc dïng lµm thuèc trõ bÖnh h¹i c©y trång.2. Quy ®Þnh chung

2.1 LÊy mÉu: Theo tiªu chuÈn ngµnh sè: 10TCN 386 - 99

2.2 Ho¸ chÊt thuèc thö: Ho¸ chÊt, thuèc thö, dung m«i lµ lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch.

2.3 C©n sö dông cã ®é chÝnh x¸c: 0,00001g.

2.4 C¸c phÐp thö tiÕn hµnh Ýt nhÊt trªn hai l­îng c©n mÉu thö, kÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.

3. Yªu cÇu kü thuËt

3.1 Benomyl kü thuËt

Benomyl kü thuËt cã d¹ng bét tr¾ng mÞn víi thµnh phÇn chÝnh lµ benomyl vµ mét phÇn t¹p chÊt do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g©y ra.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña benomyl kü thuËt ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 1

B¶ng 1

Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

1. C¶m quan

Bét mÞn mµu tr¾ng

2. Hµm l­îng ho¹t chÊt benomyl ®¨ng ký A tÝnh theo (%) khèi l­îng

A  2,5

3.2 Thuèc trõ bÖnh cã chøa 50% ho¹t chÊt benomyl d¹ng bét thÊm n­íc

Thuèc trõ bÖnh cã chøa 50% ho¹t chÊt benomyl d¹ng bét thÊm n­íc lµ hçn hîp cña 50% khèi l­îng ho¹t chÊt benomyl víi phÇn cßn l¹i lµ c¸c chÊt phô gia.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña thuèc trõ bÖnh cã chøa 50% ho¹t chÊt benomyl d¹ng bét thÊm n­íc ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 2.

B¶ng 2

Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

 1. C¶m quan.

Bét mÞn mµu tr¾ng

 1. §é pH (1% trong n­íc cÊt).

5,5

 1. Thêi gian thÊm ­ít tÝnh b»ng gi©y kh«ng qu¸

15

 1. Tû suÊt l¬ löng (trong n­íc chuÈn D) tÝnh b»ng % kh«ng nhá h¬n.

80

 1. L­îng chÊt cßn l¹i trªn r©y 75 m sau khi thö r©y ­ít tÝnh b»ng % kh«ng lín h¬n

1

 1. Hµm l­îng benomyl tÝnh theo % khèi l­îng.

50  2,5

4. Ph­¬ng ph¸p thö:

4.1 X¸c ®Þnh d¹ng bªn ngoµi: b»ng m¾t th­êng.

4.2 X¸c ®Þnh ®é pH: Theo tiªu chuÈn ngµnh sè 10TCN 389 - 99, môc 4.2

4.3 X¸c ®Þnh thêi gian thÊm ­ít: Theo tiªu chuÈn ngµnh sè 10TCN 389 - 99, môc 4.4

4.4 X¸c ®Þnh tû suÊt l¬ löng: Theo tiªu chuÈn ngµnh sè 10TCN 102 - 88


   1. X¸c ®Þnh benomyl trong 25 ml dung dÞch cßn l¹i trong èng ®ong: sau khi hót 225 ml phÝa trªn, chuyÓn toµn bé dung dÞch cßn l¹i d­íi ®¸y èng ®ong vµo 1 ®Üa bay h¬i. Cho bay h¬i ë nhiÖt ®é 540C trong tñ sÊy ch©n kh«ng tíi träng l­îng kh«ng ®æi.

   2. X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt benomyl trong cÆn: Theo môc 4.6 trong tiªu chuÈn nµy

  1. X¸c ®Þnh l­îng chÊt cßn l¹i trªn r©y sau khi thö r©y ­ít: Theo tiªu chuÈn ngµnh sè 10TCN 103 - 88.

  2. X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt

4.6.1 Nguyªn t¾c

Hµm l­îng benomyl ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p s¾c ký láng cao ¸p detector tö ngo¹i, cét pha ®¶o. KÕt qu¶ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn sù so s¸nh gi÷a sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö vµ sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn.

4.6.2 Ho¸ chÊt, dông cô, thiÕt bÞ

ChÊt chuÈn benomyl ®· biÕt tr­íc hµm l­îng

n - butylisocyanate

Acetonitrile

N­íc cÊt hai lÇn

Dung dÞch axit axetic 2% trong n­íc

Dung dÞch chiÕt: 3% n - butylisocyanate trong acetonitrile (theo thÓ tÝch).

B×nh ®Þnh møc dung tÝch 50 ml.

Pipet 20 ml.

èng ®ong 500ml

Mµng läc 0,45 m

C©n ph©n tÝch.

M¸y l¾c siªu ©m.

M¸y s¾c ký láng cao ¸p víi detector tö ngo¹i

M¸y tÝch ph©n kÕ

Cét RP 18 (125 x 4,6mm) hoÆc t­¬ng ®­¬ng

Microxylanh b¬m mÉu 50m.

4.6.3 ChuÈn bÞ dung dÞch:

4.6.3.1 Dung dÞch mÉu chuÈn

C©n kho¶ng 0,01g chÊt chuÈn benomyl chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 50ml, dïng pipet thªm chÝnh x¸c 20ml dung dÞch chiÕt. L¾c siªu ©m 30 phót, läc qua mµng läc 0,45 m.

4.6.3.2 Dung dÞch mÉu thö

C©n l­îng mÉu thö cã chøa kho¶ng 0,01g benomyl chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 50ml, dïng pipet thªm chÝnh x¸c 20ml dung dÞch chiÕt. L¾c siªu ©m 30 phót, läc qua mµng läc 0,45 m.

4.6.4 Th«ng sè m¸y

Pha ®éng Acetonitrile + dung dÞch axit Axetic 2%: 80 + 20 (theo thÓ tÝch)

B­íc sãng: 290 nm

Tèc ®é dßng: 1 ml/phót

ThÓ tÝch b¬m: 20l

4.6.5 TiÕn hµnh ph©n tÝch trªn m¸y:

B¬m lÇn l­ît dung dÞch mÉu chuÈn vµ mÉu thö, lÆp l¹i 3 lÇn.

4.6.6 TÝnh to¸n kÕt qu¶:

Hµm l­îng ho¹t chÊt benomyl (X) trong mÉu ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Sm : Sè ®o trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö.

Sc : Sè ®o trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn.

mc : Khèi l­îng mÉu chuÈn, g

mm: Khèi l­îng mÉu thö, g

P : §é tinh khiÕt cña chÊt chuÈn, %

Hµm l­îng ho¹t chÊt benomyl lµ hµm l­îng ho¹t chÊt trung b×nh cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.


giíi thiÖu ho¹t chÊt benomyl
C«ng thøc cÊu t¹o:

Tªn ho¸ häc: metyl 1-(butylcarbamoyl) benzimidazol-2-ylcarbamate

C«ng thøc ph©n tö: C14H18N4O3

Khèi l­îng ph©n tö: 290,3

§é hoµ tan ë 25oC trong:

N­íc: 4mg/kg (pH 3-10)

Chloroform: 94g/kg

Dimethylformamide: 53g/kg

Acetone: 18g/kg

Xylene: 10g/kg

Ethanol: 4g/kg

BÒn ë nhiÖt ®é th­êng, ph©n huû trong m«i tr­êng axÝt vµ baz¬ m¹nh.Tµi liÖu tham kh¶o

 1. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, 10TCN 102-88

 2. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, 10TCN 103-88

 3. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, 10TCN 386-99

 4. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, 10TCN 389-99

 5. Association of Official Analytical Chemist, Inc, Official method of Analysis, 1984

 6. E.I. Dupon de Nemours and company, Dupon Agricultural Products, Global Techlonogy Division, Experimental Station, Validation of analytical method for the determination of benomyl in benlate 50 WP fungicide, 1994

 7. The British Crop Protection Coucil & The Royal Society of Chemistry, UK, the pesticide Manual, tenth edition, 1994

182 QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 21/Q§-BNN-KHCN, ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Bé N«ng nghiÖp&PTNT

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương