1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang26/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   53

  1. Mô tả cách đánh giá học phần: Z = 0.3X + 0.7Y

k. Giáo trình:

l. Tài liệu tham khảo
    1. Địa lý vận tải Mã HP: 15308

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL: ĐAMH:

b. Đơn vị giảng day: Bộ môn Quản lý-khai thác đội tàu

c. Phân bổ thời gian:

-Tổng số (TS): 30 tiết - Lý thuyết (LT): 26 tiết

-Thực hành(TH) : 0 tiết - Bài tập (BT): 02 tiết

-Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết - Kiểm tra (KT): 02 tiết

d. Điều kiện đăng ký học phần: Không bắt buộc

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về điều kiện tự nhiên và ảnh hưởng của chúng tới khai thác vận tải biển.

f. Mô tả nội dung chủ yếu

- Các hiện tượng thời tiết, khí tượng, hải văn và ảnh hưởng của chúng tới VTB

- Đường biển thế giới

- Cảng biển thế giới

- Các tuyến vận chuyển bằng đường biển thế giới.

- Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam

g. Người biên soạn: TS. Nguyễn Hữu Hùng –Bộ môn QLKTĐTh. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

KT

Chương 1: Các hiện tượng thời tiết, khí tượng, hải văn và ảnh hưởng của chúng tới VTB.

6


6
0


1.1. Các hiện tượng thời tiết.

1

1


1.2. Các điều kiện khí tượng.

2

2


1.3. Các yếu tố hải văn.

1

1


1.4. Hoá tính, sinh tính nước biển.

1

1


1.5. Bão nhiệt đới.

1

1


Chương 2: Đường biển thế giới

8

71

2.1. Đặc điểm của đại dương thế giới.

2

11

2.2. Đường biển quốc tế.

2

2


2.3. Biển kín.

2

2


2.4. Đường biển nhân tạo.

1

1


2.5. Các đường sông biển thế giới.

1

1


Chương 3: Cảng biển thế giới.

6

6


3.1. Cảng biển.

1

1


3.2. Các tiền đề địa lý kinh tế để quy hoạch cảng biển.

1

1


3.3. Vùng tiền phương và vùng hậu phương của cảng.

1

1


3.4. Cảng tổng hợp.

1

1


3.5. Cảng chuyên dụng.

1

1


3.6. Cảng cung ứng.

1

1


Chương 4: Các tuyến vận chuyển bằng đường biển thế giới.

5


4
1


4.1. Vận tải đường biển thế giới và sự lưu thông hàng hoá quốc tế.

1


1


4.2. Các tuyến vận chuyển hàng khô.

1

1


4.3. Các tuyến vận chuyển hàng lỏng.

1

1


4.4. Các tuyến vận chuyển hàng bách hoá.

2

11

Chương 5: Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam

5

41

5.1. Sơ lược vùng biển Việt Nam.

2

2


5.2. Các hệ thống thời tiết chính chi phối khí hậu Việt Nam và vùng biển Việt Nam.

2


1
1


5.3. Đặc điểm khí tượng hải văn vùng biển Việt Nam.

1

1


  1. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết hoặc thi vấn đáp;

- Sinh viên phải đảm bảo các điều kiện theo Quy chế của Nhà trường và của Bộ.

Thang điểm: 100

Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Yk. Giáo trình:

l. Tài liệu tham khảo.

1. KS. Nguyễn Văn Hinh. Nhà xuất bản trường ĐHHHVN, Hải Phòng. Năm 2002
    1. Tổ chức tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan bổ trợ tư pháp Mã HP: 15722

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật – Bảo hiểm

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 23 tiết.

- Xêmina (TL): 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Môn học Tổ chức tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan bổ trợ tư pháp trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống và khoa học các vấn đề cơ bản về Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan bổ trợ tư pháp; giúp sinh viên nhận thức đúng đắn và toàn diện về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng và tổ chức, cũng như hướng phát triển của các cơ quan nói trên. Đây là yêu cầu quan trọng và cần thiết, không những cho việc nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên ngành mà còn cho công tác thực tiễn sau này của sinh viên.f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần Tổ chức tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan bổ trợ tư pháp gồm các nội dung: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân; nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức và cán bộ của tòa án nhân dân các cấp; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Tổ chức và cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân; những vấn đề chung về công chức và luật sư.Sinh viên phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về các nội dung có liên quan đến môn học.

g. Người biên soạn: ThS. Trần Gia Ninh – Giảng viên Bộ môn Luật - Bảo hiểm.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TL

HD

KT

Chương 1. Tòa án nhân dân.

13

10
4
1

1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân

2

2

1.2 Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân

4

4

1.3. Nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức của tòa án nhân dân các cấp.

4

3


1

1.4. Thẩm phán và hội thẩm nhân dân

3

1
4Chương 2. Viện kiểm sát nhân dân.

12

10
42.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

2

2

2.2. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

2

2

2.3. Nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

3

3

2.4. Kiểm sát viên

5

3
4Chương 3. Cơ quan bổ trợ tư pháp

5

3
2
1

3.1. Những vấn đề chung về công chứng.

3

1
2
1

3.2. Những vấn đề chung về luật sư.

2

2

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương