TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.75 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 811 /TB-ĐHKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép tốt nghiệp đợt tháng 3/2013

  Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp số 506/QĐ-ĐHKT và 507/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2013, Trường ĐH Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy (bao gồm cả Chương trình đào tạo bằng kép) về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2013 như sau:

 • Thời gian nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm: từ ngày 14/5/2013 đến ngày 16/5/2013 (trong giờ hành chính).

 • Địa điểm: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

 • Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ; nếu nhận thay phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

  Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Các khoa trực thuộc (để t/b cho SV):

  - Sinh viên (để t/h);

  - Ban Thanh tra (để biết);

  - BP Truyền thông (để c/n);

  - Lưu: HC-TH, ĐT, N2.


   TL. HIỆU TRƯỞNG

   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)


   ThS. Nguyễn Thị Thư
: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương