ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếtải về 7.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.49 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 1675/TB-ĐHKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

Bổ sung đối tượng tuyển sinh Chương trình đào tạo bằng kép năm 2013

Căn cứ Thông báo số 1789/TB-VP ngày 28/5/2013 về kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo bổ sung đối tượng sinh viên hệ Chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN được tham gia xét tuyển Chương trình đào tạo bằng kép của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2013.Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Ban Thanh tra (để biết);

- Sinh viên (để t/h);  • Trường ĐHNN (để p/h th/h);

- BP Truyền thông (để c/n);

  • Lưu: HC-TH, ĐT, N3.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương