ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếtải về 40.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích40.12 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾSố: 1543/TB-ĐHKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy

Học kỳ I năm học 2013-2014

Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu dự kiến năm học 2013-2014, Trường ĐH Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy (bao gồm cả các chương trình bằng kép) học kỳ I năm học 2013-2014 như sau: 1. Thời khoá biểu: Lịch chi tiết kèm theo

 2. Thời gian học: 15 tuần, bắt đầu từ 06/9/2013 đến ngày 29/12/2013. Riêng các lớp môn học của Khóa QH-2013 học từ ngày 09/9/2013 đến ngày 29/12/2013.

 3. Địa điểm: Khu Giảng đường của Trường ĐH Kinh tế (Khu Việt Úc và khu CSS ĐH Ngoại ngữ)

 4. Đăng ký các lớp môn học:

  1. Đối với sinh viên (SV) các lớp từ QH-2007-E cho đến QH-2012-E: đăng ký qua Hệ thống cổng thông tin ĐHQGHN (sau đây gọi là Hệ thống).

Các lưu ý khi đăng ký môn học :

- Sinh viên căn cứ vào khung chương trình đào tạo để đăng ký môn học đúng và đủ số tín chỉ theo ngành và chuyên ngành học.- Trợ lý đào tạo của các khoa tư vấn đăng ký cho SV chính quy và chính quy bằng kép; các điều phối viên tư vấn cho SV hệ chất lượng cao và chương trình nhiệm vụ chiến lược.

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học. Lưu ý khi đăng ký kiểm tra các môn học tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.- Sinh viên phải tự inlưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký môn học trên hệ thống.

  1. Đối với sinh viên chương trình nhiệm vụ chiến lược và sinh viên khoá QH-2013-E: học theo Thời khoá biểu của lớp khoá học (lịch sẽ được thông báo từ ngày 27/08/2013 tại website của Trường ĐH Kinh tế)

  2. Các môn học Lý luận Mác-Lênin (môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN, Tư tưởng HCM, Đường lối cách mạng ĐCSVN) và môn Logic học: sinh viên đăng ký học theo lịch học của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị - ĐHQGHN.

  3. Các môn học Giáo dục thể chất: Lịch chi tiết kèm theo

Trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN, vào phần «Môn học theo Trường » để đăng ký.

  1. Đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh: sinh viên đăng ký trực tiếp tại Trung tâm (không đăng ký qua Hệ thống).

  2. Môn Tin học cơ sở 2: sinh viên đăng ký học phần lý thuyết theo thời khoá biểu trên Hệ thống; đăng ký phần thực hành theo lịch của Trung tâm Máy tính - Trường ĐH Công nghệ (thông báo sau) (Lưu ý : sinh viên phải đăng ký đủ cả 2 phần lý thuyết và thực hành).

5. Thời gian mở cửa hệ thống đăng ký học: từ 10h00’ ngày 12/8/2013 đến 17h00’ ngày 15/8/2013. Sinh viên lưu ý đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống sẽ đóng cửa.

 • Địa chỉ truy cập: http://112.137.137.2/dkmh

hoặc http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh

Lưu ý : - Các lớp môn học chính thức sẽ được tổ chức dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu, tối đa của mỗi lớp. Nếu lớp môn học nào có số lượng đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu thì sẽ có thể không tổ chức lớp môn học đó.

- Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống, sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo khu giảng đường Việt Úc để được giải quyết trong thời gian mở cửa Hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không tiếp nhận đơn.

6. Thời gian thông báo danh sách sinh viên đăng ký ngoài chương trình đào tạo, sinh viên bị loại khỏi lớp môn học do chưa đạt điều kiện môn học tiên quyết: ngày 21/8/2013.

7. Thời gian rút đăng ký học do đăng ký môn học ngoài chương trình đào tạo từ: ngày 22/08/2013 đến ngày 23/08/2013

8. Thời gian thông báo lớp môn học chính thức được tổ chức và lớp môn học bị hủy do không đủ sĩ số theo yêu cầu: ngày 27/08/2013.

9. Thời gian đăng ký lại do các lớp môn học bị hủy và đăng ký bổ sung vào các lớp môn học còn chỗ trống: từ ngày 28/08/2013 đến ngày 29/08/2013, sinh viên nộp đơn đăng ký tại Phòng Đào tạo khu giảng đường Việt Úc.

10. Thông báo danh sách SV các lớp môn học: từ ngày 04/9/2013 (trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN).

Sau ngày thông báo, danh sách các lớp môn học sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp môn học đã đăng ký.11. Môn học tiên quyết:

 • Đối với môn học yêu cầu có môn tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của môn tiên quyết mới được đăng ký học môn học đó (áp dụng với tất cả sinh viên tự đăng ký và sinh viên được Phòng Đào tạo đăng ký trước)

 • Những môn tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp môn học đã đăng ký.

12. Đề cương môn học và học liệu:

 • Sinh viên lấy đề cương môn học qua Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN (từ ngày 04/09/2013).

 • Sinh viên tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường ĐH Kinh tế.

13. Học phí:

 • Mức học phí: theo quy định của từng chương trình đào tạo.

 • Thời gian: theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 • Sinh viên nộp học phí theo đúng số tín chỉ đã đăng ký và đúng thời gian quy định.

14. Lưu ý:

a. Môn học của chương trình bằng kép:

Sinh viên chương trình bằng kép phải đăng ký môn học bằng tiếng Anh nếu có quy định trong khung chương trình đào tạo.b. Số tín chỉ đăng ký:

   • Số tín chỉ đăng ký tối thiểu (không bao gồm các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, kỹ năng mềm, cải thiện điểm, tự chọn tự do):

 • Chương trình đào tạo chuẩn: tối thiểu 14 tín chỉ

 • Chương trình đào tạo CLC và NVCL: tối thiểu 16 tín chỉ

 • Chương trình đào tạo bằng kép: tối thiểu 09 tín chỉ

   • Trường hợp sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ tối thiểu theo quy định phải làm đơn gửi Phòng Đào tạo và phải được sự đồng ý của Nhà trường.

   • Nếu sinh viên không đăng ký môn học mà không có đơn hoặc làm thủ tục tạm nghỉ học thì coi như đã tự ý thôi học.

c. Rút bớt môn học đã đăng ký:

Việc rút bớt môn học áp dụng cho các trường hợp: • Theo nhu cầu và khả năng lựa chọn của sinh viên;

 • Trường hợp điểm trung bình chung học kỳ II năm học 2012-2013 của sinh viên dưới 2,00 nhưng chưa thuộc diện bị thôi học hay tạm dừng học tập, sinh viên bắt buộc phải rút bớt môn học trong khối lượng học tập đã đăng ký nhưng không thấp hơn 10 tín chỉ trong học kỳ (không áp dụng đối với chương trình bằng kép).

d. Đăng ký học lại:

 • Đối với các môn học bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại môn học đó;

 • Đối với môn học tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại môn học đó hoặc đăng ký học môn tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.

e. Đăng ký học cải thiện điểm:

Đối với các môn học đạt điểm D trở lên, sinh viên được đăng ký học lại môn học đó hoặc học đổi sang môn học khác (nếu là môn học tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm môn học cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm môn học để cải thiện điểm. Sinh viên chỉ được đăng ký học cải thiện điểm một lần cho mỗi môn học.f. Đăng ký môn học tự chọn tự do (môn học ngoài chương trình đào tạo): Những môn học tự chọn tự do đạt điểm D trở lên được ghi trong bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ.

15. Các biểu mẫu liên quan :

Sinh viên tải mẫu các biểu mẫu tại đường link : http://www.ueb.edu.vn/Sub/13/newscategory/119/BM_DTCQ.htm16. Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).Điện thoại: (04) 3.754 7506 (máy lẻ 305)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các Khoa trực thuộc (để t/b cho SV);

- Sinh viên (để t/h);

- Ban Thanh tra, TTĐBCLGD (để biết);


 • Các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN (để phối hợp t/h);

 • Lưu: HC-TH, ĐT, N8.
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


ThS. Nguyễn Thị Thư
: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương