ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tếtải về 10.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.38 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾSố: 1624/TB-ĐHKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011

THÔNG BÁO

Lịch giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh Học kỳ I năm học 2011 - 2012

Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu học kỳ I năm học 2011-2012 các lớp cử nhân hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế thông báo kế hoạch giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - ĐHQGHN (TTGDQTAN) dành cho sinh viên hệ chính quy Khoá QH-2011-E, chi tiết như văn bản kèm theo.Lưu ý: Sinh viên bắt đầu học từ ngày 08/9/2011, vì vậy buổi học vào ngày 05/9/2011 sẽ được TTGDQPAN bố trí học bù vào buổi khác cho đủ số giờ tín chỉ theo quy định.

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các Khoa trực thuộc (để thông báo cho SV);

- Sinh viên (để thực hiện);

- TTGDQPAN-ĐHQGHN (để phối hợp thực hiện);

- Ban Thanh tra, TTĐBCLGD (để biết);  • Lưu: HC-TH, ĐT, N8.
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


ThS. Nguyễn Thị Thư
: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2011
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1785/QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1786 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1825/tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1827 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1828 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương