TRƯỜng đẠi học kinh tếtải về 21.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích21.9 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 1211 /QĐ-ĐHKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học

hệ chính quy đợt tháng 06/2013
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp hệ đại học chính quy ngày 14/06/2013;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 06/2013 cho 224 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo sau:


STT

Khoá

Ngành

QH-2009-E

QH-2008-E

QH-2007-E

Tổng

1

Kinh tế đối ngoại

65

02
67

2

Tài chính – Ngân hàng

75

01
76

3

Kinh tế chính trị

2626

4

Kinh tế phát triển

53

01
54

5

Quản trị kinh doanh01Tổng

219

04

01

224


Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như điều 2;

- ĐHQGHN (để báo cáo);- Lưu: VT, ĐT, H6.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương