TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích22.27 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 235/TB-ĐHKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép đợt tháng 3/2013

  Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/20070QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010; căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2012-2013, Trường ĐH Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy (bao gồm cả Chương trình đào tạo bằng kép) về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2013 như sau:

 1. Điều kiện tốt nghiệp:

 • Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình bằng kép: trong thời gian học tập tối đa của khoá học ngành học thứ nhất);

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

 • Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

 • Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,00 trở lên. Riêng đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế, điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,50 trở lên;

 • Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh B1 đối với các chương trình đào tạo chuẩn, bằng kép, ngành 2; đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 đối với chương trình đạt trình độ quốc tế;

 • Được đánh giá đạt các môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất;

 • Đạt các chứng chỉ kỹ năng mềm theo quy định của Quy chế đào tạo;

 • Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình bằng kép và ngành 2).

 1. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp:

  1. Đối với hệ chính quy:

 • Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu).

 • Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn Giáo dục quốc phòng): 01 bản sao công chứng.

 • Chứng chỉ Giáo dục thể chất (hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học môn Giáo dục thể chất): 01 bản sao công chứng.

 • Chứng chỉ Kỹ năng mềm: 01 bản sao công chứng.

 • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có): 01 bản sao công chứng.

 • 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp.

  1. Đối với hệ chính quy - chương trình bằng kép:

 • Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

 • Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản phô-tô;

 • 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp;

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất (đối với sinh viên chương trình bằng kép và ngành 2): 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

 • Chứng chỉ đạt trình độ tiếng Anh: 01 bản sao công chứng.

 • Chứng chỉ kỹ năng mềm: 01 bản sao công chứng.

  Lưu ý: đối với sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đúng hạn (08 học kỳ chính) không cần nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp (sinh viên nộp ảnh cho Phòng Đào tạo).

 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

 • Thời gian: từ ngày 20/02/2013 đến ngày 10/3/2013

 • Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

 1. Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp được công bố trên website của Trường vào tuần đầu tiên của tháng 4/2013.

 2. Liên hệ:

  Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

  Địa chỉ: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại: 04.3 754 7506 (máy lẻ: 305, 315).

  Email: daotaochinhquy@gmail.com

  Website: http://www.ueb.edu.vn  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Các Khoa trực thuộc (để t/b cho SV):

  - Sinh viên (để t/h);

  - Ban Thanh tra (để biết);

  - Trường ĐHNN, ĐHKHTN (để phối hợp t/h);

  - BP Truyền thông (để c/n);

  - Lưu: HC-TH, ĐT, N14.   TL. HIỆU TRƯỞNG

   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)


   ThS. Nguyễn Thị Thư


: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương