Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

II. TÀU VẬN CHUYỂN VÀ THU MUA CÁ TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNGThuyền thủ công

Dưới 30 tấn

Từ 30 tấn đến 200 tấn

Trên 200 tấn

1. Thuyền trưởng
- Hệ số

3.77

4.01

4.27

4.49

4,73

4,96

5,19

5.41
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1093.3

1162.9

1238.3

1302.1

1371.7

1438.4

1505.1

1568.9
2. Máy trưởng
- Hệ số

4.49

4,73

4,96

5,19
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1302.1

1371.7

1438.4

1505.1
3. Đại phó, máy 2
- Hệ số3.77

4.01

4.27

4.49

4,73

4,96
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041093.3

1162.9

1238.3

1302.1

1371.7

1438.4
4. Thuyền phó 2, máy 3
- Hệ số

4.01

4,25

4.49

4,73
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1162.9

1232.5

1302.1

1371.7
5. Thuyền phó 3, máy 4
- Hệ số4.27

4.49
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041238.3

1302.1
6. Thuỷ thủ trưởng, chế biến trưởng
- Hệ số3,22

3.49

3.49

3,75

4.01

4.27
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004933.8

1012.1

1012.1

1087.5

1162.9

1238.3
7. Đài trưởng, điện trưởng, lạnh trưởng
- Hệ số4.12

4.38
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041194.8

1270.2
CHỨC DANH KHÔNG THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNGI

II

III

IV
1. Thợ máy, điện lạnh, báo vụ
- Hệ số

2,35

2.72

3,25

3,91
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

788.8

942.5

1133.9
2. Thuỷ thủ, cấp dưỡng, chế biến
- Hệ số

2,18

2.59

3,08

3.73
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

632.2

751.1

893.2

1081.7
III. TÀU, THUYỀN ĐÁNH CÁ TRÊN SÔNG, HỒ

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH THEO NHÓM TÀU, THUYỀN

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

Thuyền thủ công

Đến 90 CV

Trên 90 CV

1. Thuyền trưởng- Hệ số

2,95

3.30

3.63

3,99

4.33

4.68

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

855.5

957.0

1052.7

1157.1

1255.7

1357.2

2. Thuyền phó, máy trưởng- Hệ số3.14

3.50

3.87

4.22

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004910.6

1015.0

1122.3

1223.8

3. Thuỷ thủ trưởng- Hệ số2,95

3.19

3,48

3,75

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004855.5

925.1

1009.2

1087.5

CHỨC DANH KHÔNG THEO NHÓM TÀU, THUYỀN

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG
I

II

III

IV

1. Thợ máy

- Hệ số

2,05

2,35

2,66

2,99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

594.5

681.5

771.4

867.1

2. Thuỷ thủ

- Hệ số

1.93

2,18

2,51

2,83

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

632.2

727.9

820.7

B.7. BẢNG LƯƠNG THỢ LẶN

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG
I

II

III

IV

1. Thợ lặn

- Hệ số

2,99

3.28

3,72

4,15

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

867.1

951.2

1078.8

1203.5

2. Thợ lặn cấp I

- Hệ số

4.67

5.27Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1354.3

1528.33. Thợ lặn cấp II

- Hệ số

5.75


Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1667.5

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương