Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

B.5. BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU
CÔNG TRÌNH, TÀU TRỤC VỚT VÀ CỨU HỘ, TÀU THAY THẢ PHAO,
TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
(Tiếp theo)

2. Tàu nạo vét sông

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

Tàu hút dưới 150m3/h

Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

1. Thuyền trưởng- Hệ số

3,91

4,16

4.37

4.68

4,88

5,19

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1133.9

1206.4

1267.3

1357.2

1415.2

1505.1

2. Máy trưởng- Hệ số

3.50

3.73

4,16

4.37

4.71

5.07

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1015.0

1081.7

1206.4

1267.3

1365.9

1470.3

3. Điện trưởng- Hệ số

4,16

4,36

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1206.4

1264.4

4. Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1- Hệ số

3,48

3,71

4,09

4,30

4.68

4.92

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1009.2

1075.9

1186.1

1247.0

1357.2

1426.8

5. Máy 3, kỹ thuật viên cuốc 2- Hệ số

3,17

3.50

3.73

3,91

4.37

4.68

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

919.3

1015.0

1081.7

1133.9

1267.3

1357.2

6. Máy 4, kỹ thuật viên cuốc 3- Hệ số

4,16

4,36

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1206.4

1264.4

7. Quản trị trưởng, thuỷ thủ trưởng- Hệ số

3.50

3.73

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1015.0

1081.7

CHỨC DANH KHÔNG THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

I

II

III

IV

1. Thợ máy, điện, điện báo

- Hệ số

2,05

2,35

2,66

2,99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

594.5

681.5

771.4

867.1

2. Thuỷ thủ

- Hệ số

1.93

2,18

2,51

2,83

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

632.2

727.9

820.7

3. Phục vụ viên

- Hệ số

1.55

1.75

2,05

2,35

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

449.5

507.5

594.5

681.5

4. Cấp dưỡng

- Hệ số

1.75

1,99

2,35

2,66

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

507.5

577.1

681.5

771.4

II. Tàu trục vớt và cứu hộ, tàu thay thả phao

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH
THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

Dưới 3000 CV

Từ 3000 CV đến 4000 CV trở lên

Trên 4000 CV

1. Thuyền trưởng- Hệ số

5.19

5.41

5.41

5.75

5.75

6.10

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1505.1

1568.9

1568.9

1667.5

1667.5

1769.0

2. Máy trưởng- Hệ số

4.92

5,19

5,19

5.41

5.41

5.75

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1426.8

1505.1

1505.1

1568.9

1568.9

1667.5

3. Đại phó, máy 2- Hệ số

4,56

4,88

4,88

5,19

5,19

5.41

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1322.4

1415.2

1415.2

1505.1

1505.1

1568.9

4. Thuyền phó 2, máy 3- Hệ số

4.37

4.68

4.68

4.92

4.92

5,19

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1267.3

1357.2

1357.2

1426.8

1426.8

1505.1

5. Thuyền phó 3, máy 4- Hệ số

4,16

4.37

4.37

4.68

4.68

4.92

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1206.4

1267.3

1267.3

1357.2

1357.2

1426.8

6. Sĩ quan điện- Hệ số

4,16

4.37

4.37

4.68

4.68

4.92

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1206.4

1267.3

1267.3

1357.2

1357.2

1426.8

7. Sĩ quan kinh tế, vô tuyến điện và thuỷ thủ trưởng- Hệ số

3.50

3.73

3.73

3,91

3,91

4,16

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1015.0

1081.7

1081.7

1133.9

1133.9

1206.4

CHỨC DANH KHÔNG THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

I

II

III

IV

1. Thợ máy kiêm cơ khí

- Hệ số

2,51

2,83

3.28

3,91

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

727.9

820.7

951.2

1133.9

2. Thợ máy, điện, vô tuyến điện

- Hệ số

2,35

2,66

3,12

3.73

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

771.4

904.8

1081.7

3. Thuỷ thủ

- Hệ số

2,18

2.59

3,08

3.73

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

632.2

751.1

893.2

1081.7

4. Phục vụ viên

- Hệ số

1.75

1,99

2,35

2,66

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

507.5

577.1

681.5

771.4

5. Cấp dưỡng

- Hệ số

1.93

2.38

2,74

3.15

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

690.2

794.6

913.5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương