Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Đối tượng áp dụng:

- Bao gồm thành viên Ban kiểm soát (trừ Trưởng Ban kiểm soát).

- Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp chỉ sử dụng ở cấp Tổng công ty và tương đương trở lên, do đại diện chủ sở hữu quyết định sau khi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính chỉ sử dụng ở công ty hạng II trở lên; các chức danh còn lại sử dụng ở tất cả các công ty.

BẢNG PHỤ CẤP GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG,
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP


ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1000 đồngHạng

Công ty
Chức danhHệ số, mức phụ cấp

Tổng công ty

đặc biệt và

tương đương


Tổng công ty

và tương đươngCông ty

I

II

III

1. Trưởng phòng và tương đương
- Hệ số

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/10/2004

203,0

174,0

145,0

116,0

87,0

2. Phó trưởng phòng và tương đương
- Hệ số

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/10/2004

174,0

145,0

116,0

87,0

58,0

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ Ở CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Nhân viên văn thư

- Hệ số

1,35

1,53

1,71

1,89

2,07

2,25

2,43

2,61

2,79

2,97

3,15

3,33

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

391,5

443,7

495,9

548,1

600,3

652,5

704,7

756,9

809,1

861,3

913,5

965,7

2. Nhân viên phục vụ

- Hệ số

1,00

1,18

1,36

1,54

1,72

1,90

2,08

2,26

2,44

2,62

2,80

2,98

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

290,0

342,2

394,4

446,6

498,8

551,0

603,2

655,4

707,6

759,8

812,0

864,21   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương