Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

B.15. BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH DU LỊCH, DỊCH VỤ

Đơn vị tính: 1000 đồngChức danh

Hệ số, mức lương

I

II

III

IV

V

1. Nhân viên cắt, uốn tóc, giặt là
- Hệ số

1.65

1.96

2.36

2.80

3.30

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

478.5

568.4

684.4

812.0

957.0

2. Nhân viên buồng, bàn, bar
- Hệ số

1.70

2.00

2.40

2.85

3.35

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

493.0

580.0

696.0

826.5

971.5

3. Nhân viên lễ tân
Lễ tân 1
- Hệ số

1.75

2.05

2.45

2.90

3.40

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

507.5

594.5

710.5

841.0

986.0

Lễ tân 2
- Hệ số

2.33

2.76

3.22

3.70

4.20

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

675.7

800.4

933.8

1073.0

1218.0

4. Hướng dẫn viên du lịch
Hướng dẫn viên chính
- Hệ số

4.15

4.47

4.79

5.11

5.43

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1203.5

1296.3

1389.1

1481.9

1574.7

Hướng dẫn viên
- Hệ số

2.34

2.64

2.94

3.24

3.54

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

678.6

765.6

852.6

939.6

1026.6

5. Chuyên gia nấu ăn
- Hệ số

5.00

5.45

5.95Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1450.0

1580.5

1725.5BẢNG LƯƠNG CỦA THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1000 đồngHẠNG

CÔNG TY
CHỨC DANHHỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

Tổng công ty đặc biệt và tương đương

Tổng công ty và tương đương

Công ty

I

II

III

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Hệ số

8,20 - 8,50

7,78 - 8,12

6,97 - 7,30

6,31 - 6,64

5,65 – 5,98

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

2378,0 - 2465,0

2256,2 – 2354,8

2021,3 – 2117,0

1829,9 – 1925,6

1638,5 – 1734,2

2. Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị (trừ Tổng giám đốc, Giám đốc)
- Hệ số

7,33 - 7,66

6,97 - 7,30

5,98 - 6,31

5,32 - 5,65

4,66 – 4,99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

2125,7 – 2221,4

2021,3 – 2117,0

1734,2 – 1829,9

1542,8 – 1638,5

1351,4 – 1447,1

BẢNG LƯƠNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1000 đồngHẠNG

CÔNG TY
CHỨC DANHHỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

Tổng công ty

đặc biệt và tương đươngTổng công ty

và tương đươngCông ty

I

II

III

1. Tổng giám đốc, Giám đốc
- Hệ số

7,85 - 8,20

7,45 - 7,78

6,64 - 6,97

5,98 - 6,31

5,32 - 5,65

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

2276,5 – 2378,0

2160,5 – 2256,2

1925,6 – 2021,3

1734,2 – 1829,9

1542,8 – 1638,5

2. Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc
- Hệ số

7,33 - 7,66

6,97 - 7,30

5,98 - 6,31

5,32 - 5,65

4,66 – 4,99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

2125,7 - 2221,4

2021,3 – 2117,0

1734,2 – 1829,9

1542,8 – 1638,5

1351,4 – 1447,1

3. Kế toán trưởng
- Hệ số

7,00 - 7,33

6,64 - 6,97

5,65 - 5,98

4,99 - 5,32

4,33 - 4,66

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

2030,0 - 2125,7

1925,6 – 2021,3

1638,5 – 1734,2

1447,1 – 1542,8

1255,7 – 1351,4

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP VÀ NGHỆ NHÂN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP


ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

I

II

III

1. Chuyên gia cao cấp


- Hệ số

7,00

7,50

8,00

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

2030,0

2175,0

2320,0

2. Nghệ nhân


- Hệ số

6,25

6,75
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1812,5

1957,5
Đối tượng áp dụng: Chuyên gia cao cấp chỉ sử dụng ở các Tổng công ty đặc biệt và tương đương, do đại diện chủ sở hữu quyết định sau khi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ Ở CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)Đơn vị tính: 1000 đồng

CHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp

- Hệ số

5,58

5,92

6,26

6,60

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1618,2

1716,8

1815,4

1914,0

2. Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính

- Hệ số

4,00

4,33

4,66

4,99

5,32

5,65Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1160,0

1255,7

1351,4

1447,1

1542,8

1638,53. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư

- Hệ số

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

678,6

768,5

858,4

948,3

1038,2

1128,1

1218,0

1307,9

4. Cán sự, kỹ thuật viên

- Hệ số

1,80

1,99

2,18

2,37

2,56

2,75

2,94

3,13

3,32

3,51

3,70

3,89

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

522,0

577,1

632,2

687,3

742,4

797,5

852,6

907,7

962,8

1017,9

1073,0

1128,1
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương