vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/337ECB2AB9C32C46472570B9002BC241/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/97E0C11298FDDFE5472572FF002ED8EE/$file
  VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C99EB2BF3B5957D7472572FF002D6573/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/F9E5833A0E47BB27472575C9005B572B/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/AEAF77A30A6BE558472570AF000979B4/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DDC72C2C82DBBA414725746D000ECFC0/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/522F17509405571B472570AD002B1F63/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4688CEB33D2F29F84725747B000E97FB/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/1410E010889CAC51472575EB00354A6B/$file
  Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/7B4C9E262E412DCF472575F800113255/$file
  Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C838B0D94B499A14472570AF000CA593/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DD6F75D5EBB83861472574A50010D16C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1552/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/B5D8EA1BE3D9BBEE472574A50010535B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1786/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FF82FE804197B3E2472576070013AF54/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2001 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/EA46FBF06BF25C6E4725763A000947B3/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/6C979A4771CC4E1C47257694000B94A5/$file
  V/v phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DF0FC5CE822FBC3B47257417000DCD72/$file
  Căn cứ Chương trình hành động số 13-ctr/tu ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện Nghị quyết 09-nq/tu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FB3A96BCE661E6E44725741E0033CCB5/$file
  V/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4E94AF45A9F6543A4725742000343CB5/$file
  Năm trăm bảy sáu nghìn năm trăm bốn tám phẩy hai bốn ki lô gam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/ACA561801D242326472575930033E28C/$file
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp, ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C8569CCB0EBA56C0472570AF000515F3/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 772/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C86977D2BA142430472570AF0008825F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 918 /QĐ-ub
directory vbpq vbpq qb.nsf  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương