UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 772/QĐ-ubtải về 12.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích12.34 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 772/QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 03 tháng 7 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND các cấp ngày 03/7/1996;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 06/TT – LB ngày 12/5/1993 của Bộ Lao động thưng binh và xã hội, Tài chính, Ủy ban kế hoạch Nhà nước hướng dẫn bổ sung chính sách cho vay vốn đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm;

- Căn cứ vốn đã thu hồi chưa cho vay hết theo báo cáo tháng 5 năm 1997 của kho bạc Nhà nước Quảng Bình các ngành cấp tỉnh còn 1.873,5 triệu đồng;

- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo dự án nhỏ giải quyết việc làm tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt 8 dự án nhỏ vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số vốn 400 triệu đồng (vốn đã thu hồi được), thu hút 206 lao động (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các chủ dự án có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả, thanh toán vốn và lãi cho Nhà nước đúng thời hạn quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng và bảo tồn vốn vay theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Kho bạc tỉnh chịu trách nhiệm làm thủ tục cho vay vốn với chủ dự án theo quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ dự án, chịu trách nhiệm thu hồi vốn và lãi vay đúng tiến độ.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, thủ trưởng các ban ngành liên quan và các chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 4;

- TV Tỉnh ủy;

- TT HĐND, TT UBND tỉnh;

- Lưu VT – TH – VX.


TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


PHAN LÂM PHƯƠNG: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương