V/v phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộtrang1/7
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3633/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 17 tháng 12 năm 2009.


QUYẾT ĐỊNH


V/v phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ

và đường Hồ Chí Minh trong quy hoạch hệ thống GTVT

đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 186/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số: 13/2005/BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Văn bản số: 2241/BGTVT-VT ngày 24/04/2006 của Bộ GTVT hướng dẫn thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ;

Căn cứ Công văn số: 2043/BGTVT-KCHT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận quy hoạch đấu nối vào QL1, QL12A, QL15, đờng Hồ Chí Minh (nhánh Đông, nhánh Tây) qua địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số: 3057/BGTVT-KCHT ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận quy hoạch bổ sung đấu nối vào QL1 tại Km603+850 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 7288/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu du lịch Đá Nhảy tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số: 6536/BGTVT-KCHT ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối đường nhánh từ trạm kinh doanh thương mại tổng hợp Đồng Trạch vào Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số : 0278/QĐ-BTM ngày 19/3/2002 của Bộ Thương mại v/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường HCM giai đoạn 1 và và quyết định số: 1953/2004/QĐ-BTM ngày 30/12/2004 của Bộ Thương mại v/v điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường HCM giai đoạn 1;

Xét Tờ trình số 761/TT-GTVT ngày 19/8/2009 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH :


Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình.

3. Mục tiêu dự án: Đảm bảo an toàn giao thông và góp phần nâng cao năng lực khai thác các tuyến Quốc lộ.

4. Quy mô các điểm đấu nối:

- Cấp kỹ thuật của đường đấu nối phải thấp hơn cấp kỹ thuật của Quy hoạch quốc lộ ít nhất là 01 cấp.

- Đối với các nút giao thông xây dựng mới thiết kế theo quy định hiện hành, trước khi xây phải tiến hành xây dựng đường gom tại khu vực lân cận.

- Đối với đường gom phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ.5. Địa điểm quy hoạch: Tiếp giáp và dọc hai bên các đường Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

6. Loại công trình: Lập Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh.

7. Nội dung quy hoạch:

7.1. Đấu nối đường ngang vào đường Quốc lộ (kèm theo phụ lục số 1):

Tổng số nút giao và điểm đấu nối là 322 vị trí; trong đó có 292 vị trí có sẳn (21 ngã tư, 271 ngã ba), 30 vị trí đấu nối mới (07 ngã tư, 23 ngã ba), chưa bao gồm các đoạn qua các Thị trấn Hoàn Lão, Quán Hàu, Ba Đồn, Đồng Lê, Quy Đạt, thành phố Đồng Hới; cụ thể:

- Quốc lộ 1 có tổng số 86 vị trí (12 ngã tư, 74 ngã ba).

+ Nút giao có sẵn là 63 nút (06 ngã tư, 57 ngã ba).

+ Các điểm đấu nối mới là 23 (06 ngã tư, 17 ngã ba).

- Quốc lộ 12A có tổng số 69 vị trí (03 ngã tư, 66 ngã ba).

+ Nút giao có sẵn là 63 nút (02 ngã tư, 61 ngã ba).

+ Các điểm đấu nối mới là 06 (01 ngã tư, 05 ngã ba).

(Đoạn Khe Ve- Cha Lo đã cập nhật lý trình mới)

- Quốc lộ 15 có tổng số 18 vị trí (18 ngã ba).

+ Nút giao có sẵn là 17 nút (17 ngã ba).

+ Các điểm đấu nối mới là 01 (01 ngã ba).

- Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có tổng số 41 vị trí (03 ngã tư, 38 ngã ba) là các nút giao có sẵn, không có điểm đấu nối mới.

- Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông có tổng số 108 vị trí (10 ngã tư, 98 ngã ba) là các nút giao có sẵn, không có điểm đấu nối mới.7.1. Đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu vào đường Quốc lộ (kèm theo phụ lục số 2):

Tổng số điểm đấu nối từ cửa hàng xăng dầu vào đường Quốc lộ là 43 vị trí; trong đó có 27 vị trí có sẵn và có 16 vị trí đấu nối mới; cụ thể:

- Quốc lộ 1 có tổng số 15 vị trí: 09 điểm có sẵn, 06 điểm đấu nối mới.

- Quốc lộ 12A có tổng số 11 vị trí: 08 điểm có sẵn, 03 điểm đấu nối mới.

- Quốc lộ 15 có tổng số 02 vị trí có sẵn.

- Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông có tổng số 12 vị trí: 08 điểm có sẵn (theo thỏa thuận của Bộ GTVT), 04 điểm đấu nối mới (theo Qui hoạch của Bộ thương mại).

- Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có tổng số 04 vị trí đấu nối mới (theo Qui hoạch của Bộ thương mại).

7.2. Quy hoạch các vị trí đấu nối qua đô thị:

7.2.1. Các điểm đấu nối đường ngang vào đường Quốc lộ:

Qui hoạch các đấu nối đường ngang tại các đoạn qua đô thị: thị trấn Ba Đồn, Hoàn Lão, Quán Hàu, Đồng Lê, Quy Đạt, T.P Đồng Hới thực hiện theo quy hoạch đô thị đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.7.2.2. Các điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu vào Quốc lộ:

Các điểm đấu nối đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu vào Quốc lộ qua TP. Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn, Hoàn Lão, Quán Hàu sẽ phê duyệt bổ sung sau khi có thỏa thuận với Bộ GTVT.7.3. Đường gom hai bên Quốc lộ: Tổng số đường gom là 680 Km, cụ thể:

- Tổng chiều dài đường gom trên quốc lộ 1 là 180 Km.

- Tổng chiều dài đường gom trên quốc lộ 12A là 200 Km.

- Tổng chiều dài đường gom trên quốc lộ 15 là 40 Km.

- Tổng chiều dài đường gom trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông là 170 Km.

- Tổng chiều dài đường gom trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là 90 Km.8. Diện tích đất sử dụng: 76.505.042m2.

9. Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 1: Ưu tiên cải tạo, xây dựng mới các điểm đấu nối cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phải xóa bỏ các đường ngang không có trong Quy hoạch ở khu vực lân cận.

- Giai đoạn 2: Thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các điểm đấu nối, hệ thống đường gom, hầm chui, cầu vượt (nếu cần).

(Kèm theo Quyết định này gồm 01 tập thuyết minh và 05 tập bản vẽ)

Điều 2: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình tổ chức công bố Qui hoạch để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, TP. Đồng Hới và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Bộ GTVT;

- Cục Đường bộ VN;

- Khu QLĐB IV;

- Lưu: VT, CV XDCB;TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hoài


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương