UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 918 /QĐ-ubtải về 33.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích33.83 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 918 /QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 02 tháng 8 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc ban hành bản “Quy định về tổ chức,

nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn liên ngành

kiểm tra truy quét những cá nhân, tổ chức phá hoại rừng”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chỉ thị 287/TTg ngày 02/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, truy quét những cá nhân và tổ chức phá hoại rừng;

- Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UB ngày 23/6/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 287/TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn liên ngành thực hiện chỉ thị 287/TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đề nghị của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện chỉ thị 287/TTg,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn liên ngành kiểm tra, truy quét những cá nhân, tổ chức phá hoại rừng” theo Chỉ thị 287/TTg ngày 02/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 287/TTg chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo Đoàn liên ngành thực hiện nghiêm túc quy định này.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 287/TTg, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông, bà trong Đoàn liên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.


TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


PHAN LÂM PHƯƠNG


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC NHIỆM VỤ VÀ

QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH

Ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ – UB ngày 02/8/1997
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Để Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh quy định tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Đoàn kiểm tra liên ngành gồm có 4 đơn vị thành viên tham gia: Chi Cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đoàn do ban chỉ đạo của tnrh trực tiếp chỉ đạo và đặt dưới sự lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chi Cục kiểm lâm có trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ, quản lý, sử dụng các loại ấn chỉ và lập hồ sơ các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Hồ sơ các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đều được chuyển về Chi Cục kiểm lâm để xử lý theo quy định.

- Các thành viên trong đoàn, ngoài sự phân công công tác hàng ngày của đoàn, còn phải thực hiện nghiêm túc điều lệnh, quy chế và chỉ đạo nghiệp vụ riêng của mỗi ngành. Phải thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau biết các văn bản pháp quy của mỗi ngành có liên quan đến hoạt động của đoàn.

- Khi làm nhiệm vụ các thành viên của đoàn phải mặc đồng phục, mang phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu đúng quy định của mỗi ngành.

- Các chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục, bảo hiểm do đơn vị cử người tham gia đảm nhiệm.II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ của Đoàn liên ngành.

- Đoàn có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, truy quét những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên phạm vi tỉnh Quảng Bình; trong quá trình làm nhiệm vụ trên các địa phương, Đoàn kết hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương để tiến hành tổ chứ truy quét có hiệu quả.

- Kết hợp công tác kiểm tra, truy quét để tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác bọn phá hoại rừng để ngăn chặn kịp thời.

- Ngăn chặn và truy quét bọn lâm tặc hoạt động có tổ chức và những hành vi chống người thi hành công vụ.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn liên ngành

- Khi phát hiện được một hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, thì được lập biên bản tạm giữ tang vật, xử lý theo thủ tục đơn giản về hành vi vi phạm hành chính hoặc chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật của vụ vi phạm cho Chi cục kiểm lâm Quảng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Khi tổ chức kiểm tra, truy quét bọn phá hoại rừng ở địa phương nào thì trưởng đoàn liên ngành có quyền điều động các phương tiện, lực lượng của địa phương đó để phục vụ kịp thời công tác truy quét. Chủ tịch UBND các địa phương, nơi Đoàn công tác đang làm việc phải phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Trách nhiệm cụ thể của mỗi thành viên.

a) Thành viên kiểm lâm:

Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, truy quét, lập biên bản và thủ tục tạm giữ tang vật các vụ vi phạm theo quy định; chuyển hồ sơ các vụ vi phạm về Chi cục kiểm lâm để xử lý. Sau khi có quyết định xử lý phải thông báo kết quả cho các thành viên trong Đoàn biết.b) Thành viên Công an:

Ngoài việc tham gia kiểm tra truy quét, có trách nhiệm giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn nơi đoàn đang làm nhiệm vụ. Khi có hành vi chống đối người thi hành công vụ hoặc cố ý gây rối để tẩu tán tang vật trái phép, phải có biện pháp để trấn áp kịp thời. Trong những trường hợp nghiêm trọng phải tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.c) Thành viên Quân sự (Tỉnh đội và Bộ đội Biên phòng):

Ngoài việc tham gia kiểm tra, truy quét các tổ chức và cá nhân phá hoại rừng, trong trường hợp người vi phạm là quân nhân thì chủ động làm việc, buộc người vi phạm chấp hành lệnh điều khiển của đoàn công tác, nếu có biểu hiện chống đối thì phải dùng biện pháp cần thiết để ngăn chặn ngay.

Ngoài nhiệm vụ cụ thể của mỗi ngành, các thành viên có trách nhiệm trao đổi thường xuyên với nhau về nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đoàn, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, ỷ lại gây mất đoàn kết, làm hạn chế hiệu quả công tác.

III. TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN – KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Tổ chức của Đoàn

- Đoàn có một Đoàn trưởng và hai đoàn phó giúp việc, Đoàn trưởng, đoàn phó và các nhân viên của đoàn do UBND tỉnh quyết định.

- Trụ sở của Đoàn liên ngành đạt tại Đội kiểm lâm cơ động, Đoàn trưởng quy định chế độ hoạt động và huy động lực lượng trong biên chế của Đoàn sao cho bảo đảm tính bí mật, cơ động nhanh, kịp thời khi cần thiết.

- Khi thi hành nhiệm vụ, trên cơ sở pháp luật cho phép, Đoàn có quyền yêu cầu đương sự và những người có liên quan cung cấp tài liệu, tin tức có liên quan đến vụ việc, có quyền áp dụng các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

- Đoàn được trang bị các phương tiện, vũ khí và các công cụ hỗ trợ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ như: ô tô, phương tiện thông tin liên lạc, súng ngắn, bình xịt hơi cay, roi điện, gậy cao su. Vũ khí và công cụ hỗ trợ giao cho ai người đó phải có nhiệm vụ bảo quản, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

- Đoàn trưởng có trách nhiệm điều hành công tác hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng phải tổ chức sinh hoạt để kiểm điểm đánh giá hoạt động của Đoàn. Vào ngày 15 và ngày 30 mỗi tháng phải báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn về Ban chỉ đạo tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và tổ chỉ đạo trung ương.

- Việc thay đổi người phải được UBND tỉnh đồng ý.

2. Khen thưởng – Kỷ luật:

- Việc khen thưởng và kỷ luật về hoạt động trong Đoàn liên ngành đối với các thành viên của Đoàn do đơn vị cử người tham gia thực hiện, trên cơ sở đánh giá đề nghị của Đoàn và ý kiến thống nhất của Ban chỉ đạo.

- Tiền thưởng được trích từ các vụ do Đoàn liên ngành chuyển giao, Đoàn chịu trách nhiệm phân phối theo quy định của pháp luật; Quỹ chống đầu cơ buôn lậu của Đoàn được gửi vào Tài khoản của Chi cục kiểm lâm và Chi Cục có trách nhiệm theo dõi, sử dụng đúng mục đích quy định.

- Những người có trách nhiệm xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 287/TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được khen thưởng, những người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Trong quá trình thực hiện xét thấy có vấn đề gì cần bổ sung, sửa đổi, Đoàn liên ngành làm văn bản báo cáo về Ban chỉ đạo để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

PHAN LÂM PHƯƠNG

: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương