Yên Bái, ngày 10 tháng 7 năm 2007tải về 19.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích19.98 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 975/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 10 tháng 7 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt giá đất tái định cư tại mặt bằng bãi đổ đất số 02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu, khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái; Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 và Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 236/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 446/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/8/2005, Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 760/UBND-XD ngày 09/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai xây dựng mặt bằng tái định cư tại bãi đổ đất số 02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm Km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-SGTVT ngày 02/7/2007 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục mặt bằng tái định cư, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm Km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 555/TTr-STC ngày 06/7/2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất tái định cư tại mặt bằng bãi đổ đất số 02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái với nội dung như sau:

1- Giá 01 m2 đất tái định cư: 130.000 đồng/m2 (Một trăm ba mươi nghìn đồng)

2- Giá 01 lô đất tái định cư với diện tích 6x20 = 120m2: 15.600.000 đồng/lô

(Mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình căn cứ giá đất tái định cư được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giao đất cho các hộ có đăng ký tái định cư tập trung thuộc diện giải toả mặt bằng của Dự án đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ tr­ưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà n­ước Yên Bái, Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu t­ư xây dựng tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu: VT, TH.XD.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn BìnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương