Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNHtải về 0.55 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.55 Mb.
  1   2   3   4   5

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1008/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 13 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng BìnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007- 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn gián hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình (có Danh mục kèm theo).

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;


- Văn phòng Chính phủ;

- Tổ CTCTCCTTHC của TTgCP;

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đài PTTH QBình, Báo QBình;

- TT Công báo, TT Tin học;

- Tổ CTTHĐA30 của tỉnh;

- Lưu VT, Sở VH-TT&DL.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Trần Công ThuậtTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG BÌNH


STT

Tên thủ tục hành chính

I- Lĩnh vực Văn hóa

1

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường.

2

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường.

3

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (bao gồm: vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế).

4

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (bao gồm: vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế).

5

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm)

6

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (Bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm)

7

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể di động trên không dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

8

Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông

9

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

10

Cấp Giấy phép đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực

11

Cấp Giấy phép thể hiện phần mỹ thuật Tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép

12

Giấy phép Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

13

Thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (Đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký triển lãm đối với triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật khác

15

Gia hạn, đổi Giấy phép kinh doanh karaoke

16

Gia hạn, đổi Giấy phép kinh doanh vũ trường

I- Lĩnh vực Du lịch

1

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

2

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

3

Đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH QUẢNG BÌNH
I. LĨNH VỰC VĂN HOÁ

1. Cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị, cá nhân muốn thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thẩm định hồ sơ

+ Hồ sơ đạt yêu cầu: Tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết

+ Hồ sơ không đạt: Trả lại yêu cầu bổ sung

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp lệ phí và nhận Giấy phép.

- Cách thức thực hiện :

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương-TP Đồng Hới-Quảng Bình

- Điện thoại: 052.3822875Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

- Giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

- Hai maket sản phẩm quảng cáo (bản thể hiện màu), có đóng dấu của Công ty quảng cáo hoặc chủ quảng cáo;

- Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của đơn vị có sản phẩm hàng hoá

- Giấy tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của đơn vị quản lý nhà nước về đo lường chất lượng;

- Trường hợp quảng cáo tấm lớn 01 mặt trên 40m2 phải có giấy thoả thuận của Sở xây dựng. Ngoài các quy định gồm có những giấy tờ trên còn phải có các loại giấy tờ sau:

+ Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất;

+ Trong trường hợp thuê đất, phải có hợp đồng thuê đất;

+ Bản vẽ thiết kế thể hiện đựoc vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng diễn hình, mặt bằng móng của công trình. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào hai bên hông nhà lầu cao tầng thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết vào công trình nhà lầu đã có trước.

(Tất cả trường hợp quảng cáo trên 40 m2 phải có qua Sở Xây dựng yêu cầu phải đủ 2 bộ, 1 bộ Sở VH,TT&DL lưu, 1 bộ Sở VHTT&DL chuyển qua Sở Xây dựng để đề nghị cấp Giấy thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo).


- Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng (Nếu panô thực hiện Quảng cáo có diện tích lớn hơn 40m2)


Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin giấy phép thực hiện quảng cáoPhí, lệ phí:

- Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích 40m2 trở lên: 600.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;

- Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;

- Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;

- Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;

- Bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000đ/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/1 giấy phép);

- Trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đ/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/1 giấy phép);

- Trên băng rôn (bao gồm băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/1 giấy phép);

- Trường hợp cấp gia hạn Giấy phép thực hiện Quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo;

- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện Quảng cáo một cửa liên thông.

- Quyết định số 3292/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (giai đoạn: 2006-2015).

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC, ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:…………..


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình
1. Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………..Fax:……………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………..

Cơ quan cấp:……………………………………..Ngày………tháng……năm……

2. Họ và tên người chịu trách nhiệm:………………………………………………..

Chức vụ……………………………………………………………………………..

CMND số:………….……………….do Công an…………………………………..

Cấp ngày………tháng ……năm…….….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

Điện thoại………………………………Fax:……………………………………….

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo:
STT

Tên sản phẩm quảng cáo

Trên phương tiện

Địa điểm

Kích thước

Số lượng

Thời hạn

thực hiện

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.
..…………..ngày……tháng…..năm…………

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên & đóng dấu)


2. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị, cá nhân muốn thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ.

+ Hồ sơ đạt yêu cầu: Tiếp nhận, hẹn thời gian giải quyết

+ Hồ sơ không đạt: Trả lại yêu cầu bổ sung

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp lệ phí và nhận Giấy phép.


- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

+ Giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

+ Hai maket sản phẩm quảng cáo (bản thể hiện màu), có đóng dấu của Công ty quảng cáo hoặc chủ quảng cáo;

+ Giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của đơn vị có sản phẩm hàng hoá

+ Giấy tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của đơn vị quản lý nhà nước về đo lường chất lượng;- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin giấy phép thực hiện quảng cáo.- Phí, lệ phí: Có

- Trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000đ/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000đ/1 giấy phép);

- Trên băng rôn (bao gồm băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/1cái; (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/1 giấy phép);

-Trường hợp cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo;

+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.

+ Thông tư 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ VHTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP;

+ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Bộ VHTT, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện Quảng cáo một cửa liên thông.

+ Quyết định số 3292/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (giai đoạn: 2006-2015).

+ Thông tư số 154/2009/TT-BTC, ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúcSố:…………..
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình


1. Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………..Fax:……………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………..

Cơ quan cấp:……………………………………..Ngày……tháng……năm….……

2. Họ và tên người chịu trách nhiệm:………………………………………………..

Chức vụ……………………………………………………………………………..

CMND số:………….……………….do Công an…………………………………..

Cấp ngày………tháng ……năm…….……………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

Điện thoại………………………………Fax:……………………………………….

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo:S TT

Tên sản phẩm quảng cáo

Trên phương tiện

Địa điểm

Kích thước

Số lượng

Thời hạn thực hiện- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

..…………..ngày……tháng…..năm…………


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương