UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ubtải về 10.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.1 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 1028/QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 21 tháng 8 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc bổ sung khu vực đường Quang Trung – Lý Thường Kiệt

và đường Mẹ Suốt, thị xã Đồng Hới vào danh mục điều chỉnh giá đất để tỉnh

thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ nhà đất tại Quyết định số 894/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của UBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 14/CP ngày 05/9/1994 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất;

- Căn cứ Quyết định số 78/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Địa chính và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ sung khu vực: đường Quang Trung – Lý Thường Kiệt và đường Mẹ Suốt thuộc địa bàn thị xã Đồng Hới vào mục (1): Giá đất ở các khu vực định giá tăng 20%. Tại bản phụ lục việc điều chỉnh giá đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ nhà đất – Ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế và thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban VG Chính phủ;

- UBND các huyện, thị xã;

- Lưu VT.TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


HOÀNG VĂN KHẨN


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương