UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ubtải về 12.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.37 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 1227 /QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 09 tháng 10 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc điều chỉnh và bổ sung việc phân loại một số đường phố

tại Quyết định số 148/ QĐ – UB ngày 08/02/1996

của UBND tỉnh để thu thuế đất ở đất xây dựng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà đất và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà đất đã được Quốc hội thông qua ngày 19/5/1994;

- Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1992 của Chính phủ và Thông tư số 83/TC – TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 94/CP của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất;

- Theo đề nghị của các ngành Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Địa chính tại tờ trình ngày 29/9/1997,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh và bổ sung việc phân loại một số đường phố tại Quyết định số 148/QĐ – UB ngày 08/02/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh để tính thuế nhà đất từ năm 1998 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào loại đường phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh bổ sung để tiến hành phân loại vị trí đất ở cho từng loại đường phố theo quy định sau đây:

a) Những lô đất ở, đất xây dựng công trình có một mặt tiếp giáp với đường phố từ loại 1 đến loại 4 xếp vị trí 1 theo đúng quy định của Thông tư 83/ TC – TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính; riêng các đường phố chưa có tên đường ở phường Hải Đình và Đồng Mỹ thì xếp từ vị trí 2.

b) Các đường phố đã được phân loại tại Quyết định số 148/QĐ – UB ngày 08/02/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong hai năm 1996, 1997 xếp loại vị trí chưa đúng theo quy định tại Quyết định này thì phải tiến hành xếp lại vị trí để tính thuế nhà đất từ năm 1998.

Điều 3: Giao cho Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Địa chính và các địa phương có liên quan hàng năm căn cứ vào sự thay đổi cơ sở hạ tầng, khả năng sinh lợi của đường phố đề xuất điều chỉnh loại đường để tính thuế nhà đất cho phù hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Địa chính và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT.


TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


PHAN LÂM PHƯƠNG


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương