UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.86 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1217/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 25 tháng 8 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về việc quy định tạm thời giá bán nước máy

tại thị trấn Đồng Lê huyện Tuyên HoáỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 259/TTr-TCVG-BG ngày 27/7/1998,


QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Nay quy định tạm thời giá bán nước máy tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá như sau:

1. Đối tượng là cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, ăn theo và nhân dân là 1.200 đồng/m3 (Một ngàn hai trăm đồng).

2. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, trạm, trại quân đội, các đơn vị sản xuất kinh doanh, bệnh viện là 2.600 đồng/m3 (Hai ngàn sáu trăm đồng).

3. Các đối tượng kinh doanh dịch vụ (kể cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các hộ gia đình có kinh doanh dịch vụ) là 3.700 đồng/M3 (Ba ngàn bảy trăm đồng)Điều 2: Mức giá quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/1998.

- Giá quy định trên ngân sách tỉnh không bù lỗ.Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT/CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban Vật giá CP; (Đã ký)

- Lưu VT, CV:TM. Phan Lâm Phương: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh quảng bìNH
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương