vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D602C4F721BACCA24725772A00067FF3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F5AF9C3049FF9745472570AF0009197B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B68BE5044D03B6B74725709A000B9ACF/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1365D762A4245DF24725709D0033455B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/289C868C2386958C4725709A000BEF8E/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/97E0C11298FDDFE5472572FF002ED8EE/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/45D193594DDA4D93472572FF002DF2D6/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A11FDAB68A0BBF26472572FF002DB629/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/765B6847C1457151472570AD00290E77/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4ED6744795B3E1F3472570AF000BE309/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/00331C06C97601A9472570AD002ADCAF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F6FC8FE82B9800B7472570B0003315FB/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình s
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5D0578CDAEE6996947257775000ECB69/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1810/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2BB251C283C1F0B44725760A0011517F/$file
  V/v phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5D263C49408FB211472574B300264D0F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2075/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0AD467FB17C4794D4725761700285805/$file
  Về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D30FF0A478A711E34725763A00071191/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2195/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1C19D4C9173A3BF5472576390027E27B/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CE3451695623D2E94725784E002F5E35/$file
  Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-ttg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/13E9233A3E798409472576E90033BD34/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D6C20B55DA04F35F4725770C000DEFA3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 693/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/80DA47070388E38B4725747B001104E5/$file
  1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế (gdp) bằng và cao hơn kế hoạch 2008. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2E9A8C48E6C7BDEF47257447002BDCCB/$file
  Căn cứ Thông báo số 1345/KHĐt-th ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B058325DB72BCA44472575AF002D00D1/$file
  Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-ttg, ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/19F89EEAC6F777E7472570AF0008A27E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 931 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/02EBA7F7BBE9AB9B4725709D0032A659/$file
  Về việc thành lập Hội đồng Định giá bán đấu giá tài sản sung công quỹ Nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D2EB29361101AECF472577220033CAD9/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 969/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory vbpq vbpq qb.nsf  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương