Ủy ban nhân dân tỉnh bến tretải về 17.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17.38 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5622 /TTr-UBND
Bến Tre, ngày 29 tháng 10 năm 2015


TỜ TRÌNH

Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ

theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnhKính gửi:

Hội đồng nhân dân tỉnh1. Sự cần thiết ban hành văn bản:

Thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Qũy bảo trì đường bộ và Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai đến các cấp, các ngành, UBND cấp xã tổ chức thực hiện chủ trương thu phí sử sụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn.

Nhìn chung, sau 03 năm tổ chức triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện xe mô tô trên địa bàn tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của các ngành, các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu của UBND cấp xã, đến nay việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ đã từng bước đi vào ổn định, phát huy được vai trò của Quỹ trong công tác duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ, duy trì tuổi thọ và sự bền vững, an toàn cho công trình đường bộ trên địa bàn.

Tính đến ngày 30/9/2015, tổng số thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn là 21.732 triệu đồng. Bao gồm: thu năm 2013 là 9.320 triệu đồng, đạt 57% so với kế hoạch năm; thu năm 2014 là 10.712 triệu đồng, đạt 58% so với kế hoạch năm; thu 9 tháng đầu năm 2015 (sau khi trừ phần để lại 70% cho xã) là 1.700 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch năm.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, thì việc triển khai thực hiện thu phí đường bộ đối với xe mô tô từ năm 2013 đến nay gặp nhiều khó khăn do xe môtô là tài sản di động, không bắt buộc phải đăng kiểm lưu hành, người sử dụng xe không bắt buộc là chủ sở hữu nên rất khó kiểm soát và thu phí, đặc biệt trường hợp chủ xe (sinh viên, lao động tự do...) đăng ký ở địa phương này nhưng mang xe đến địa phương khác sử dụng. Mặt khác, chế tài xử phạt còn hạn chế nên chủ xe không chấp hành nộp phí dẫn đến số phí thu được thấp, không công bằng về trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc nộp phí, hiệu quả thu phí không cao dẫn đến nguồn thu phí đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở nội dung phiên họp thường kỳ tháng 9 của Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2015, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô kể từ ngày 01/01/2016. Trong thời gian chờ Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài Chính, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 9/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre là cần thiết.2. Cơ sở pháp lý ban hành văn bản:

Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015.3. Quá trình chuẩn bị:

Sau khi Sở Tài chính phối hợp với Quỹ bảo trì đường bộ dự thảo Nghị quyết tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 9/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Sở Tư pháp thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến đóng góp. Sau khi tổng hợp các ý kiến, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét.4. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Để tổ chức triển khai thực hiện, UBND tỉnh dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh (kèm theo dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (kính trình); PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban KT-NS – HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh; (Đã ký)

- Chánh, các phó Vp UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- N/c TCĐT, TTTTĐT;

- Lưu: VT. Trương Duy Hải: vportal -> kyhop15 -> sites -> hdnd.bentre.gov.vn.vportal.kyhop15 -> files -> documents
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> Ủy ban nhân dân huyện mỏ CÀy nam
vportal -> UỶ ban nhân dân tỉnh bến tre chưƠng trình phát triển nhà Ở TỈnh bến tre đẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
vportal -> VĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâN
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HĐnd tỉnh bến tre kỳ HỌp thứ 11 khoá VIII
vportal -> Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi 3 cù lao lớn: An Hoá, Bảo, Minh do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long (sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên) bồi tụ qua nhiều thế kỷ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương