VĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâNtải về 52.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích52.43 Kb.
#21240

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH BẾN TRE

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 451 /VPĐĐBQH&HĐND-LĐ

Bến Tre, ngày 23 tháng 10 năm 2014

V/v phân công phục vụ kỳ họp

thứ 11-HĐND tỉnh


Kính gửi: Cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ công văn số 110/VPĐĐBQH&HĐND-TCHCQT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân công theo dõi công việc chuyên môn đối với công chức Phòng công tác Hội đồng nhân dân.

Căn cứ Thông báo số 775/TB-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ Cán bộ, Công chức Văn phòng soạn thảo văn bản và phục vụ kỳ họp lần thứ 11-Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII như sau:

1. Chánh Văn phòng:

- Chỉ đạo và điều hành chung.

- Chủ trì, mời các ngành soạn thảo Nghị quyết và Tổ văn kiện chấn chỉnh các dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

- Ghi biên bản họp Đảng đoàn.

- Dự tiếp xúc cử tri với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

- Họp với Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thống nhất truyền hình trực tiếp và đưa tin về kỳ họp thứ 11.2. Các Phó Chánh Văn phòng:

2.1. Ông Đặng Thanh Nguyên:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác hậu cần phục vụ kỳ họp.

- Chịu trách nhiệm điều hành việc đưa thông tin kỳ họp lên trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11.

- Tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của đại biểu về khai thác tài liệu kỳ họp (nếu có).

- Dự thảo nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Mỏ Cày Nam.2.2. Ông Nguyễn Văn Chính:

- Soạn thảo tất cả các thư mời họp.

- Phục vụ nội dung các cuộc họp Đảng Đoàn, liên tịch.

- Dự kiến chương trình và kịch bản điều hành của Chủ tọa kỳ họp.

- Cùng với Tổ văn kiện chấn chỉnh các dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

- Tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện ý kiến kết luận tại Thông báo số 300/TB-VPĐĐBQH&HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 về thông báo ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII.

- Phân công Cán bộ, công chức Văn phòng phục vụ kỳ họp.

- Chấn chỉnh văn bản và phát hành các văn bản sau kỳ họp.

- Giải trình ý kiến đặt ra đối với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

- Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 11.

- Họp, hướng dẫn cử tri phát biểu tại kỳ họp (nếu có).

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị Chợ Lách.3. Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân: Huỳnh Ngọc Trân

- Theo dõi, đôn đốc chuyên viên của phòng hoàn thành các nội dung đã được phân công.

- Thực hiện Kế hoạch số 755/KH-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2014 về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và các công việc khác liên quan khi có phát sinh.

- Báo cáo hoạt động năm 2014, chương trình công năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

- Cùng với Tổ văn kiện chấn chỉnh các dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc.

4. Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân: Trần Thanh Tuấn.

- Giúp Ban Kinh tế và Ngân sách theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Hướng dẫn Tổ đại biểu thảo luận (lĩnh vực kinh tế, ngân sách và tổng hợp lĩnh vực văn hóa, xã hội, pháp chế).

- Dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Giồng Trôm.

5. Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân: Nguyễn Hồ Ái Thi.

- Giúp cho Ban Văn hóa-Xã hội theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Soạn thảo bài phát biểu khai mạc và bế mạc kỳ họp.

- Hướng dẫn Tổ đại biểu thảo luận (lĩnh vực văn hóa-xã hội).

- Cùng với Tổ văn kiện chấn chỉnh các Nghị quyết kỳ họp (lĩnh vực văn hóa-xã hội).

- Văn bản về đại biểu Hội đồng nhân dân gửi câu hỏi chất vấn, chuyển, tổng hợp phiếu chất vấn, theo dõi và phục vụ phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đôn đốc trả lời bằng văn bản.

- Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

- Ghi âm giúp tổ Thư ký chấn chỉnh biên bản kỳ họp.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị thành phố Bến Tre.

6. Chuyên viên Nguyễn Văn Nam:

- Giúp cho Ban Pháp chế theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Công văn thông báo địa điểm tiếp xúc cử tri.

- Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đại diện các phòng, ban cấp huyện khi được mời dự họp Tổ phải truy cập trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

- Công văn đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Tổ, nếu vắng phải được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp Tổ có số đại biểu vắng quá ½ thì thông báo cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh biết, tham mưu nhập hai Tổ để thảo luận.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Ba Tri.7. Chuyên viên Trần Thị Mộng Ni:

- Giúp cho Ban Kinh tế và Ngân sách theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Cùng với Tổ văn kiện chấn chỉnh các Nghị quyết kỳ họp (phần kinh tế và ngân sách).

- Dự thảo Đề cương tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp (kèm hướng dẫn thu thập thông tin báo cáo kết quả tiếp xúc của từng đại biểu).

Lưu ý: nội dung Đề cương tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu phản ánh: đại biểu vắng, lý do vắng tiếp xúc cử tri, thống kê số lượng người tham gia buổi tiếp xúc: cán bộ, công chức xã, ấp và nhân dân tham dự. Hoặc có văn bản riêng đề nghị về nội dung này.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri qua kết quả tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (trước, sau kỳ họp).

- Thông báo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2014 và kế hoạch giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

-Báo cáo hoạt động năm 2014, chương trình công tác năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Châu Thành.

8. Huỳnh Thanh Bình:

- Giúp cho Ban Pháp chế theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Theo dõi các Tổ đại biểu họp thảo luận tài liệu kỳ họp. Căn cứ vào biên bản cuộc họp Tổ, tổng hợp của Tổ đại biểu, các phiếu ghi ý kiến đóng góp tài liệu kỳ họp của đại biểu tổng hợp những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chuẩn bị phiếu ghi ý kiến và biên bản phục vụ họp Tổ.

- Hướng dẫn Tổ đại biểu thảo luận (lĩnh vực pháp chế).

- Cùng với Tổ văn kiện chấn chỉnh các Nghị quyết kỳ họp (lĩnh vực pháp chế).

- Dự thảo Nghị quyết, phiếu bầu, biên bản miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo hoạt động năm 2014, chương trình công tác năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Thạnh Phú.

9. Nguyễn Văn Lâm:

- Giúp cho Ban Văn hóa-Xã hội theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Thông báo nội dung (trước kỳ họp) và kết quả kỳ họp (sau kỳ họp).

- Báo cáo hoạt động năm 2014, chương trình công tác năm 2015 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phục vụ, dự họp thảo luận Tổ đại biểu đơn vị huyện Bình Đại.

10. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị: Nguyễn Thị Cẩm Thạch:

- Cùng với Phòng Tổ chức-Hành chính Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát về thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản trước khi đưa lên mạng phục vụ kỳ họp. Khi nhận tài liệu yêu cầu các đơn vị gửi file nếu không có file thì không nhận tài liệu.

- Theo dõi, phân công phát hành tài liệu kỳ họp; chỉ đạo kế toán, thủ quỹ trong việc chi phục vụ kỳ họp; cấp sinh hoạt phí cho đại biểu Hội đồng nhân dân và tiền bồi dưỡng cho tất cả đại biểu dự kỳ họp.

- Liên hệ và trang trí hội trường (Lưu ý: có thêm 02 màn lớn phía trên và bàn Thư ký kỳ họp đặt trên sân khấu; không để bàn trả lời chất vấn).

- Liên hệ và bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu; xây dựng kế hoạch kinh phí chi tiết cho từng phiên họp. Đặt thẻ đại biểu khách mời; liên hệ nhạc công chuẩn bị quốc thiều chào cờ.

- Điều hành Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị phục vụ kỳ họp; nhận và theo dõi cấp phát kinh phí phục vụ họp Tổ đại biểu (lập danh sách) và quyết toán kinh phí này sau khi kết thúc họp Tổ đại biểu. Đôn đốc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tài liệu.11. Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Phương Tú:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng TC-HC-QT.

- Tổng hợp danh mục tài liệu kỳ họp đưa vào mạng (có sự hỗ trợ của Trung tâm tin học) và phát cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp, lọc tài liệu chính của kỳ họp cho chủ tọa (tài liệu trình bày tại hội trường).

- Phối hợp với bộ phận phục vụ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh lo hậu cần cho kỳ họp (theo sự phân công của Trưởng phòng TC-HC-QT).

12. Kế toán Nguyễn Thị Thanh Diệp:

- Dự trù kinh phí kỳ họp, theo dõi việc cấp phát kinh phí phục vụ kỳ họp.

- Phối hợp bộ phận phát hành văn bản, theo dõi số lượng công văn phát hành (bộ phận Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh) để thanh toán văn bản kỳ họp.

-Chuẩn bị hậu cần theo sự phân công của Trưởng phòng TC-HC-QT.13. Chuyên viên Võ Thị Kim Ngân: Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng TC-HC-QT.

14. Cán sự Lê Thị Hồng Nhiên:

Chuẩn bị kinh phí chi phục vụ kỳ họp, cấp phát tiền cho đại biểu dự họp và họp Tổ đại biểu.15. Lái xe Tô Minh Châu, Trần Văn Tiến, Dương Thanh Trúc:

Phục vụ đưa, đón đại biểu (nếu có).16. Bùi Thị Hồng Yến và Lê Thị Phương Thúy:

Tham gia phục vụ kỳ họp theo sự phân công của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị và lãnh đạo Văn phòng.Một số vấn đề khi thực hiện nhiệm vụ:

- Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong thời gian tổ chức họp, công chức vắng phải báo cáo cho lãnh đạo Phòng. Nếu có khó khăn gì trong thực hiện nhiệm vụ phải báo lãnh đạo Văn phòng để xử lý kịp thời.

- Về phục vụ, dự họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp: theo quy định chung ngày 21 tháng 11 năm 2014 các Tổ đại biểu thảo luận văn bản kỳ họp.

- Về tiếp xúc cử tri (từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2014) cán bộ, công chức được Lãnh đạo Văn phòng phân công phục vụ đại biểu. Nếu đại biểu tiếp đồng loạt 1 ngày Lãnh đạo Văn phòng nhờ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố hỗ trợ.

Cán bộ, công chức phục vụ, dự họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thực hiện tốt các công việc sau:

+ Nghiên cứu đầy đủ các tài liệu Kỳ họp để tham mưu đóng góp tại cuộc họp Tổ đại biểu.

+ Ghi chép tóm tắt các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và liên hệ Tổ trưởng tổ đại biểu nhận biên bản họp Tổ đại biểu mang về ngay sau khi kết thúc cuộc họp Tổ đại biểu và giao biên bản cho Phòng Công tác Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp.

+ Phát tiền bồi dưỡng cho các đại biểu chính thức và khách mời dự họp đúng thành phần theo thực tế có mặt.

Đề nghị cán bộ, công chức được phân công nghiên cứu tài liệu kỳ họp đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt công việc được phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao có khó khăn, báo cáo trực tiếp với đồng chí lãnh đạo Văn phòng phụ trách để lãnh đạo Văn phòng kịp thời xử lý./.


Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Trưởng, Phó các Ban chuyên trách HĐND tỉnh;

- LĐVP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;

- Trang Thông tin điện tử;- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)
Đặng Ngọc Anh


Каталог: vportal -> kyhop11 -> sites -> hdnd.bentre.gov.vn.vportal.kyhop11 -> files -> documents
vportal -> Bài ca chính thức của giai cấp vô sản thế giới
vportal -> Ủy ban nhân dân huyện mỏ CÀy nam
vportal -> UỶ ban nhân dân tỉnh bến tre chưƠng trình phát triển nhà Ở TỈnh bến tre đẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
vportal -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
documents -> HĐnd tỉnh bến tre kỳ HỌp thứ 11 khoá VIII
vportal -> Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi 3 cù lao lớn: An Hoá, Bảo, Minh do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long (sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên) bồi tụ qua nhiều thế kỷ

tải về 52.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương