Ủy ban nhân dân tỉnh bến tretải về 20.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích20.96 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5619 /TTr-UBND
Bến Tre, ngày 29 tháng 10 năm 2015


TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Kính gửi:

Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Sự cần thiết ban hành văn bản:

Tạo điều kiện cho các đơn vị quản lý thu lệ phí thuận lợi, thống nhất trong thực hiện thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đảm bảo phù hợp theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân là cần thiết.2. Cơ sở pháp lý ban hành văn bản:

Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.3. Quá trình chuẩn bị:

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre và gửi dự thảo Nghị quyết đến Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia góp ý và tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở báo cáo của thẩm định của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến. Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét.4. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

4.1. Quy định mức thu, chế độ miễn, giảm lệ phí đăng ký cư trú:

a. Mức thu:

- Đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

+ Các phường của Thành phố Bến Tre: 15.000 đồng/ lần cấp.

+ Khu vực còn lại của tỉnh: 7.000 đồng/ lần cấp.

- Cấp mới (đối với trường hợp đã cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhưng chuyển sang chỗ ở mới và làm thủ tục cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú), cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

+ Các phường của Thành phố Bến Tre: 20.000 đồng/ lần cấp.

+ Khu vực còn lại của tỉnh: 10.000 đồng/ lần cấp.

- Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà:

+ Các phường của Thành phố Bến Tre: 10.000 đồng/ lần cấp.

+ Khu vực còn lại của tỉnh: 5.000 đồng/ lần cấp.

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

+ Các phường của Thành phố Bến Tre: 8.000 đồng/ lần cấp.

+ Khu vực còn lại của tỉnh: 4.000 đồng/ lần cấp.

b. Chế độ miễn, giảm:

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo.

- Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: cấp sổ hộ khẩu gia đình; cấp sổ đăng ký tạm trú có thời hạn.

4.2. Quy định mức thu, chế độ miễn, giảm lệ phí chứng minh nhân dân như sau:

a. Mức thu (trường hợp cấp lại, đổi chứng minh nhân dân; không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân):

- Tại các phường của Thành phố Bến Tre: 9.000 đồng/ lần cấp lại, đổi.

- Tại các khu vực còn lại của tỉnh: 4.000 đồng/ lần cấp lại, đổi.

b. Chế độ miễn, giảm:

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

- Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.3. Quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân:

- Cơ quan thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú được trích lại 70% số lệ phí thu được, phần còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước.

- Cơ quan thực hiện thu lệ phí thực hiện thu, quản lý và sử dụng lệ phí theo đúng các quy định hiện hành.

Để tổ chức triển khai thực hiện, UBND tỉnh dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh (kèm theo dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (kính trình); PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban KT-NS – HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh, các phó Vp UBND tỉnh; (Đã ký)

- Sở Tài chính;

- N/c TCĐT, TTTTĐT;

- Lưu: VT. Trương Duy Hải


: vportal -> kyhop15 -> sites -> hdnd.bentre.gov.vn.vportal.kyhop15 -> files -> documents
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> Ủy ban nhân dân huyện mỏ CÀy nam
vportal -> UỶ ban nhân dân tỉnh bến tre chưƠng trình phát triển nhà Ở TỈnh bến tre đẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
vportal -> VĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâN
vportal -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bến tre
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HĐnd tỉnh bến tre kỳ HỌp thứ 11 khoá VIII
vportal -> Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi 3 cù lao lớn: An Hoá, Bảo, Minh do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long (sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên) bồi tụ qua nhiều thế kỷ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương