HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bến tretải về 21.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.57 Kb.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 06 /2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 10 tháng 7 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre,

tỉnh Bến Tre
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2625/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,


QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt tên 09 tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre như sau:


STT

Tên đường

Vị trí tuyến đường

01

Võ Nguyên Giáp

Từ vòng xoay Tân Thành đến cầu Hàm Luông

02

Đồng Văn Cống

Từ vòng xoay Phường 6 đến vòng xoay đường 887 (tuyến tránh Quốc lộ 60 cũ)

03

Phạm Ngọc Thảo

Từ vòng xoay đường 887 đến khu nghỉ dưỡng Mỹ An

04

Nguyễn Văn Nguyễn

Từ cầu An Thuận đến vòng xoay đường 887

05

Ca Văn Thỉnh

Đường Nhà thi đấu thể dục thể thao (nối từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ)

06

Trương Định

Đường Trương Định hiện hữu (đoạn từ đường Đoàn Hoàng Minh) đến vòng xoay Phường 6.

07

Trương Vĩnh Ký

Đường 887 cũ (trước UBND xã Mỹ Thạnh An)

08

Âu Cơ

Đoạn 1: Từ cầu Cái Cối đến vàm Hàm Luông

09

Lạc Long Quân

Đoạn 2: Từ cầu Cái Cối đến cầu Rạch Vông

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.Nơi nhận CHỦ TỊCH

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Cục KTVB QPPL(Bộ tư pháp);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre;

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở: Tư pháp; VHTT&DL; GTVT;

- VPĐBQH&HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Phong

- VP Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Website HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Phòng CT.HĐND (07 bản);- Lưu VT.: vportal
vportal -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> Bài ca chính thức của giai cấp vô sản thế giới
vportal -> Ủy ban nhân dân huyện mỏ CÀy nam
vportal -> UỶ ban nhân dân tỉnh bến tre chưƠng trình phát triển nhà Ở TỈnh bến tre đẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
vportal -> VĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâN
vportal -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HĐnd tỉnh bến tre kỳ HỌp thứ 11 khoá VIII
vportal -> Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi 3 cù lao lớn: An Hoá, Bảo, Minh do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long (sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên) bồi tụ qua nhiều thế kỷ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương