Ủy ban nhân dân tỉnh bến tretải về 19.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.86 Kb.
#1284


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 5719 /TTr-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 02 tháng 11 năm 2015TỜ TRÌNH

Thông qua Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND

ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre1. Sự cần thiết để ban hành văn bản

Ngày 09/12/2011, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Từ khi thực hiện chính sách đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong công tác.

Tính đến nay, đã có 649 người được hưởng trợ cấp kinh phí đào tạo (sự nghiệp y tế là 253 người; sự nghiệp giáo dục là 195 người; ngành khác là 201 người) và 61 người được hưởng trợ cấp thu hút (29 bác sĩ, 02 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 04 thạc sĩ và 26 người có trình độ đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn) theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng kinh phí thực hiện chính sách là 29,67 tỷ đồng. Đồng thời, từ năm 2012 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cử đi học sau đại học cho 333 người (07 người học tiến sĩ và 326 người đi học thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2), trong đó sự nghiệp y tế là 116 người, sự nghiệp giáo dục là 95 người, ngành khác là 122 người (chủ yếu các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, khoa học công nghệ, kỹ thuật...); tuyển dụng 300 người (năm 2014) có trình độ đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn. Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

Nhìn chung, số lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh hiện nay có trình độ sau đại học cơ bản đã đáp ứng được một số chỉ tiêu của Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 20/10/2011 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; trình độ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đạt yêu cầu. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục cử đi đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành, lĩnh vực then chốt mà tỉnh đang có nhu cầu bức xúc. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kế hoạch đào tạo theo địa chỉ trong lĩnh vực y tế với số lượng sinh viên được cử đi đào tạo khá nhiều, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực ngành y tế trong thời gian tới. Do đó, việc kết thúc thực hiện chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và nhằm dành nguồn ngân sách để thực hiện những chính sách, nhiệm vụ quan trọng khác của tỉnh.2. Quá trình chuẩn bị:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sở Nội vụ tiến hành gửi các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để lấy ý kiến đóng góp theo quy định. Sau khi có ý kiến góp ý của các cơ quan, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh hồ sơ thông qua cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 9 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thông qua và giao Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 9 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương bãi bỏ chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh.3. Nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết:

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo, thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre kể từ ngày 01/01/2016.

Đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện để hưởng chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được cấp có thẩm quyền cử đi học sau đại học và người tốt nghiệp đại học được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng hoặc phê chuẩn, bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ và công chức tại xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/2016 thì vẫn được hưởng chính sách trợ cấp theo quy định.

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo, thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh về kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- HĐND tỉnh (để trình); CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND tỉnh; Kèm

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; hồ sơ

- Sở Nội vụ;

- NC:TH, TTTH;- Lưu: VT.
Cao Văn Trọng


Каталог: vportal -> kyhop15 -> sites -> hdnd.bentre.gov.vn.vportal.kyhop15 -> files -> documents
vportal -> UỶ ban nhân dân tỉnh bến tre chưƠng trình phát triển nhà Ở TỈnh bến tre đẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
vportal -> VĂn phòng đOÀN ĐẠi biểu quốc hội và HỘI ĐỒng nhân dâN
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bến tre
documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
vportal -> HĐnd tỉnh bến tre kỳ HỌp thứ 11 khoá VIII
vportal -> Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi 3 cù lao lớn: An Hoá, Bảo, Minh do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long (sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên) bồi tụ qua nhiều thế kỷ

tải về 19.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương