Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích13.33 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1196 /QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 02 tháng 8 năm 2012QUYẾT ĐỊNH


Về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh LongỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008//TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 27/12/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và xã hội;

Xét Tờ trình số 221/TTr-SNV ngày 28/6/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và xã hội, như sau:

 1. Văn phòng;

 2. Thanh tra;

 3. Phòng Kế hoạch – tài chính;

 4. Phòng Người có công;

 5. Phòng Việc làm - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

 6. Phòng Dạy nghề;

 7. Phòng Bảo trợ xã hội;

 8. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

 9. Phòng Pháp chế.


- Các đơn vị trực thuộc Sở :

 1. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

11. Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội;

 1. Trung tâm Bảo trợ xã hội;

 2. Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh;

 3. Ban Quản lý Nhà tang lễ;

 4. Trường Trung cấp nghề (đơn vị sự nghiệp có thu);

 5. Trung tâm Giới thiệu việc làm (đơn vị sự nghiệp có thu);


Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức thực hiện đúng theo nội dung quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT.TU (báo cáo);

- CT,PCT. UBT;

- Ban TCTU;

- BLĐ. VP. UBT;

- Các Phòng NC;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, 2.05.07. Đã ký: Nguyễn Văn Diệp


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương