ViÖt nam dn chñ céng hoµtải về 9.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.98 Kb.
#22798

Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

ViÖt nam d©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 536 CN/UBTH

Thanh ho¸, ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 1965

TrÝch yÕu:

V/v giao nhiÖm vô thu mua

cung c¸p chµm

Chñ tÞch UBHC Thanh Ho¸


KÝnh göi: ¤ng Tr­ëng ty Giao th«ng VËn t¶i.

- Trong thêi gian qua viÖc thu mua cung cÊp vµ qu¶n lý Chµm ®Ó phôc vô cho yªu cÇu thuyÒn ®¸nh c¸, thuyÒn Giao th«ng v¹n t¶i v.v.. ch­a ®­îc quy ®Þnh vµ ph©n c«ng ph©n nhiÖm cô thÓ ®Ó cã tr¸ch nhiÖm kinh doanh mÆt hµng nµy. Do ®ã viÖc cung cÊp chµm, ®· ®Ò ra t×nh tr¹ng bu«n b¸n tr¸i phÐp vµ b¸n víi gi¸ rÊt ®¾t.

§Ó kh¾c phôc thiÕu sãt trªn vµ ®¶m b¶o cung cÊp cho kÕ ho¹ch ngµy cµng ph¸t triÓn cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i, nghÒ c¸ s«ng, thuyÒn vËn t¶i, ®ß cña c¸c HTX n«ng nghiÖp .
UBHC tØnh QuyÕt ®Þnh:

1- Giao tr¸ch nhiÖm cho Ty Giao th«ng vËn t¶i ®¶m nhiÖm viÖc thu mua vµ cung cÊp chµm cho c¸c kÕ ho¹ch cña néi bé ngµnh Giao th«ng, kÓ c¶ c¸c HTX VËn t¶i thuyÒn, vËn t¶i cña c¸c c¬ quan kh¸c, thuyÒn ®¸nh c¸ s«ng, truyÒn vËn t¶i, ®ß ngang cña HTX n«ng nghiÖp . (trõ thuyÒn ®¸nh c¸ biÓn do Ty Thuû s¶n ®¶m nhiÖm).

2- Ty Giao th«ng cö ng­êi phô tr¸ch theo dâi n¸m yªu cÇu kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy.

HiÖn nay yªu cÇu chµm ®ang ®ßi hái nhiÒu vµ khÈn tr­¬ng, ®Ò nghÞ ty phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó tiÕn hµnh cµng sím cµng tèt tæ chøc hoµn thµnh nhiÖm vô.
N¬i nhËn:

- UBHC huyÖn

- Ty Tµi chÝnh, Th­¬ng nghiÖp , Thuû s¶n, UBKH,

"®Ó biÕt "

- CT VËt liÖu kiÕn thiÕt

- Ty GTVT ®Ó thi hµnh

- L­u


kt. Chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

phã chñ tÞch

§· ký
Hµ Träng HoµКаталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương