Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sưtải về 9.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích9.41 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2077/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư số 1365/TP/LS-CCHN cho ông Nguyễn Đức Biền, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 1365/TP/LS-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 20/5/2002 cho ông Nguyễn Đức Biền hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.Điều 3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Đức Biền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, Cục BTTP.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thúy Hiền

: tintuc -> Documents
Documents -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> BỘ TƯ pháp danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
Documents -> Danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
Documents -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1227
Documents -> BỘ TƯ pháp số: 1571 /QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Documents -> Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương