Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sưtải về 9.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.34 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1742 /QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 182 ông, bà đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và 10 ông, bà được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 17 của Luật luật sư trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các ông, bà được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và các ông, bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, Cục BTTP.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Khánh Ngọc

: tintuc -> Documents
Documents -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> BỘ TƯ pháp danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
Documents -> Danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
Documents -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1227
Documents -> BỘ TƯ pháp số: 1571 /QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Documents -> CỤc quản lý XÂy dựng công trìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương