Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè: 482 / Q§-ubtải về 28.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.58 Kb.

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 482 / Q§-UB


Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


VÒ viÖc phª chuÈn sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c

®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö

®¹i biÓu H§ND huyÖn Thä Xu©n nhiÖm kú 2004 – 2009Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø §iÒu 9, §iÒu 10, §iÒu 11 cña LuËt BÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c«ng bè ngµy 10/12/2003;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND huyÖn thä Xu©n vµ Gi¸m ®èc Së Néi vô,

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1: Phª chuÈn sè ®¬n vÞ bÇu cö, danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND huyÖn Thä Xu©n nh­ sau:

- Sè ®¬n vÞ bÇu cö: 11 ®¬n vÞ.

- Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ vµ sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu cña mçi ®¬n vÞ bÇu cö (Cã danh s¸ch kÌm theo).

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.

Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 2 Q§

- L­u VT.

TM/ UBND tØnh Thanh ho¸

Chñ tÞch

Ph¹m Minh §oan (§· ký)


Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ bÇu cö vµ sè ®¹i biÓu

®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n

huyÖn thä xu©n nhiÖm kú 2004 - 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 482/Q§-UB ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2004

cña UBND tØnh Thanh Ho¸)STT


§¬n vÞ bÇu

cö sè


§¬n vÞ hµnh chÝnh

Sè ®¹i biÓu ®­îc bÇu ë mçi ®¬n vÞ bÇu cö

1

1

X· Thä Tr­êng, x· Xu©n Vinh,


x· Xu©n T©n.

4

2

2

X· Xu©n Minh, x· Xu©n Lai,


x· Xu©n Yªn, x· Phó Yªn.

5

3

3

X· Qu¶ng Phó, x· Thä Th¾ng,


x· Xu©n LËp, x· Xu©n TÝn.

5

4

4

X· Xu©n Thiªn, x· Xu©n Ch©u,


x· Thä Minh, x· Thä LËp.

5

5

5

X· Xu©n Lam, x· Xu©n B¸i,


x· Thä X­¬ng, TT Lam S¬n

5

6

6

X· Xu©n Th¾ng, x· Xu©n Phó,


TT Sao Vµng, x· Thä L©m,

Trung ®oµn 923.

5

7

7

X· Xu©n S¬n, x· Xu©n H­ng,


x· Xu©n Giang, x· Xu©n Quang.

5

8

8

X· Xu©n Hoµ, x· Xu©n Tr­êng,


x· Thä Diªn, x· Thä H¶i.

5

9

9

X· T©y Hå, x· B¾c L­¬ng,


Nam Giang, tiÓu ®oµn 3

5

10

10

X· Xu©n Kh¸nh,


x· Xu©n Phong,

x· Thä Léc.

3

11

11

X· Thä Nguyªn,


x· Xu©n Thµnh,

x· H¹nh Phóc,

TT Thä Xu©n.

5Tæng céng: 52 ®¹i biÓu, 11 ®¬n vÞ bÇu cö

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương