Ubnd tỉnh quảng ninh sở XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích16.22 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 716 /SXD-QH

Về việc UBND thành phố Móng Cái đề nghị thay đổi địa điểm xây dựng Trường mầm non phường Hải Yên, thành phố Móng CáiHạ Long, ngày 19 tháng 5 năm 2011
Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 390/UBND ngày 26/4/2011 của UBND thành phố Móng Cái “V/v xin thay đổi địa điểm xây dựng Trường mầm non phường Hải Yên, thành phố Móng Cái” kèm Sơ đồ địa điểm dự kiến vị trí Trường mầm non sau khi thay đổi.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Hải Yên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 thì lý do của UBND thành phố Móng Cái thay đổi địa điểm Trường mầm non cần làm rõ một số nội dung để Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh; cụ thể:

- Theo quy hoạch được duyệt, thiết kế san nền khống chế quanh lô đất trường mầm non (lô đất 7) gần như không thay đổi so với thực địa, chỉ có phía Tây Bắc đắp thêm khoảng +0,34m; tổng khối lượng đắp nền lô đất khoảng 8626m3; cao độ san nền trung bình +1,0m. Do vậy, việc UBND thành phố Móng Cái nêu lý do phải tôn nền với chiều cao trung bình 7,0m là không có cơ sở.

- Đối với địa điểm đề xuất thay đổi (chuyển từ lô 7 sang lô A6 ):

+ Theo quy hoạch được duyệt, Lô A6 – đất công trình công cộng (diện tích 31915m2, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 1 – 5 tầng) nằm phía Đông, phân cách các khu chức năng khác bởi tuyến đường cấp đô thị;

+ Theo điểm 2.5.2 Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống công trình dịch vụ của QCXDVN 01:2008/BXD thì địa điểm xây dựng trường mầm non tại vị trí đề xuất không phù hợp.

2. Đề nghị UBND thành phố Móng Cái chỉ đạo phòng ban chuyên môn nghiên cứu và có báo cáo lại về Sở Xây dựng theo nội dung nêu trên để làm cơ sở Sở Xây dựng đề xuất với UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Móng Cái phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (B/c);

- Phòng QLĐT thành phố Móng Cái;

- Lãnh đạo Sở (B/c);

- Lưu: VP, VT, PQHKT. (QH4 - 09)GIÁM ĐỐC


Đã ký


Nguyễn Mạnh Tuấn

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh”.

2. Các thông số kinh tế - kỹ thuật của lô đất Trường mầm non (lô đất 07) theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Hải Yên được duyệt:

- Phạm vi ranh giới: Phía Đông, phía Tây Bắc, phía Nam giáp đường giao thông nội bộ; phía Đông Bắc đường cấp khu vực;

- Diện tích 8413m2;

1. Nội dung đề nghị của UBND thành phố Móng Cái (văn bản số 390/UBND ngày 26/4/2011):

- Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Hải Yên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 27/7/2010, bố trí 01 trường mầm non tại lô đất số 7 (lô D3, diện tích 8413m2, mật độ xây dựng 20%, tầng cao từ 1 tầng đến 3 tầng); qua nghiên cứu, địa điểm chưa phù hợp để xây dựng trường mầm non vì lý do: Hiện trạng địa điểm thuộc khu vực trũng; khi đầu tư xây dựng theo quy hoạch phải tôn nền với chiều cao trung bình 7m; đầu tư xây dựng đường vào theo quy hoạch dài 70m. Việc xây dựng Trường mầm non tại đầy sẽ phải đầu tư lớn so với suất đầu tư trường; mặt khác, xây dựng trường trên nền đất đắp có chiều dầy lớn thì khả năng ổn định không cao. Do đó, đề nghị thay đổi địa điểm.- Địa điểm mới: Đề nghị chuyển về lô A6 – đất công trình công cộng (diện tích 31915m2, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 1 – 5 tầng), diện tích lô đất 7.000m2 (theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Hải Yên).
: Files -> EconomyReport
EconomyReport -> Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
EconomyReport -> Bch tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
EconomyReport -> Ubnd tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 104. Thủ tục chia công ty cổ phần Trình tự thực hiện
EconomyReport -> 106. Thủ tục Sáp nhập công ty cổ phần thành công ty cùng loại Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Danh sách các điện thoại dect đã gây can nhiễu mạng 3G
EconomyReport -> 109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương